Kik vagyunk?

A Népi Front azon emberek közössége, akik Magyarország jövőjét szocialista módon képzelik el. Ideológiánk a munkásmozgalom kommunista hagyományaira, valamint a modernkor ökoszocialista téziseire épül. Radikális baloldal, antikapitalista szervezetként nem hiszünk a piacgazdaság megreformálhatóságában és fenntarthatóságában.

A Népi Front Tanácsköztársaság megemlékezése az újpesti emlékműnél
Kommunisták a Tanácsköztársaság-szobornál

Mi a Népi Front hosszútávú célja?

Célunk a kapitalizmus meghaladása, a 21. századi demokratikus szocializmus felépítése. Marxista álláspontból bíráljuk a kapitalizmus fenntartásában érdekelt társadalmi, politikai szervezeteket.

Kiket képvisel a Népi Front?

A Népi Front a rendszerváltás és a kapitalizmus veszteseit, azaz a társadalom többségének érdekeit képviseli. Kiállunk a munkavállalók, dolgozók, munkanélküliek, bérből és fizetésből élők érdekeiért. Támogatjuk a közalkalmazottak, munkások, mezőgazdaságban dolgozók szociális követeléseit. Felkaroljuk az ifjúság ügyét, szövetségesünknek tekintjük azokat a kisvállalatokat, egyéni vállalkozókat és, akik megfeszített munkával küzdenek azért, hogy családjuk és munkatársaik számára biztosítani tudják a megélhetést.

Miért akarunk szocializmust?

Nem hiszünk a kapitalizmuson belüli szociális reformok hosszú távú sikerében, mert amíg a magántulajdon dominanciáján alapuló kizsákmányolás az elve a társadalom és gazdaság működésének, az időleges hangulatjavító és életszínvonal-növelő látszatmegoldások nem hoznak valódi változást a dolgozó emberek, bérből és fizetésből élők számára.

Mi az a 21. századi szocializmus?

A XX. századi demokratikus szocializmus modelljének a gazdasági rendszere a közösségi tulajdon dominanciáján alapszik, ugyanakkor szükségesnek tartjuk bizonyos területen a kisvállalatok szintjén lévő magántulajdon létezését korlátozott és ellenőrzött formában.

Miben különbözik az új szocializmust a régitől?

Nem kívánjuk visszahozni a múltat, tanultunk annak hibáiból. Elhatárolódunk az eszménk nevébe elkövetett bűnöktől és azoktól, akik a szocializmus zászlaja alatt követtek el emberiségellenes cselekedetek. Nem akarunk újra diktatúrát, sem egypártrendszert, nem vállalunk közösséget a sztálinista önkényuralom egyetlen népellenes mozzanatával, koncepciós perével, deportálásával sem.

Elutasítjuk az emberi jogok sárba tiprását, a szólásszabadság és gyülekezési jog korlátozását és minden olyan antidemokratikus gyakorlatot, amelyhez erőszak és vér párosul.

Hogyan viszonyulunk Sztálinhoz és Rákosihoz?

Mivel a demokratikus szocializmus a marxizmus új, XXI. századi modellje, eszménket a legkisebb mértékben sem lehet azonosítani a sztálinizmussal. Az akkori döntéshozók, pártvezetők hibás, törvénysértő politikai eljárásainak tragikus következményeiért nem terheli felelősség napjaink baloldali nemzedékét.

A sztálinista pártvezetők a szocializmust eszközként használták fel. Saját zsarnoki hajlamuk kiélésére, szocializmus humanisztikus jellegét sárba tiporva követtek el népellenes bűnöket. Tisztelet jár azoknak a kommunista mártíroknak, akik életük árán is szembeszálltak a szocializmus eszmei tisztaságának megőrzéséért az igazi marxista-leninista célok megvalósulása érdekében.

Felvállalja-e a Népi Front a Kádár-rendszert?

A Népi Front Kádár-megemlékezése 2015-ben

Igen. Tagadjuk, hogy a szocializmus kísérlete csak vért, szenvedést és pusztulást hozott. Tiltakozunk az antikommunista hecckampány és a szocializmus pozitívumainak, vívmányainak tagadása ellen. A szocializmus – minden hibája ellenére – képes volt jelentős eredményeket elérni nemcsak a gazdaság, hanem a társadalmi fejlődés terén is.

A békés építőmunka, a létbiztonság, a relatív jólét, élhető és kiszámítható életet teremtett a magyar társadalom döntő többségének.

Történelmi tény, a szocialista kísérlet során valósult meg az ingyenes oktatás és egészségügy, a magyar ipar világszínvonalú termékeket állított elő, virágkorát élte a nyugati világban is szakmai elismerésnek örvendő mezőgazdaság. Szintén ezen időszak nagy vívmánya közé tartozik a teljes foglalkoztatottság, az általános közbiztonság megteremtése, valamint egy millió új lakás felépítése. Büszkék vagyunk a Kádár-rendszer által elért szociális eredményekre!

Vissza akarja-e a Népi Front hozni a Kádár-rendszert?

Hisszük, hogy a szocializmus nem a múlt bukott kísérlete, hanem a kapitalizmus jövőbeli alternatívája. A szovjet-típusú szocializmust ugyan nem lehet visszahozni, de új formában, demokratikus alapokon és békés módszerekkel át lehet vezetni az országot a kapitalizmusnál fejlettebb, hatékonyabb és igazságosabb rendszerbe, a demokratikus szocializmusba.

Mely szervezeteket tekinti a Népi Front szövetségesének?

Szövetségesünknek tekintünk konkrét célok, ügyek kapcsán a civil szervezetet, egyesületet és valóban a munkások érdekeit képviselő szakszervezetet. Szükségesnek tartjuk a baloldali civil szervezetekkel való párbeszédet, fenntartva azt a jogot, hogy nem minden kérdésben értünk egyet.

A nézeteltérések helyett azonban fontosabbnak tartjuk az elvtársias, baráti kapcsolatok ápolását, a kulturált párbeszéd és a kreatív vita folytatását. Vitánk, véleményeink különbözősége egyetlen esetbe sem torkollhat ellenséges viszálykodásba.

Támogatjuk a progresszív környezetvédő mozgalmakat, a haladó globalizációkritikus erőket és a humanista törekvéseket.

Mely témákban hajlandó együtt működni a Népi Front ideológiai nézeteltérésektől függetlenül?

A demokratikus jogokért, a munkavállalók, dolgozók, bérből és fizetésből élők érdekeiért, valamint a szegénység, megszorítások, a háború, imperializmus, diszkrimináció és a fasiszta megnyilvánulások ellen kötelességünk fellépni még akkor is, ha számunkra unszimpatikus szerveztek is jelen vannak a megmozduláson.

Melyik pártot támogatja a Népi Front?

Az Európai Baloldalt.

Mely pártokat nem támogatja a Népi Front?

A Népi Front, mint a kapitalizmus meghaladásában érdekelt párt, elvi okokból nem köthet választási szövetséget egyetlen, a jelenlegi rendszer fenntartásában érdekelt párttal sem. Számunkra az MSZP, LMP, DK épp úgy politikai ellenfél, mint a Fidesz, a Jobbik, a Mi Hazánk és a Munkáspárt.

Kiket tekint a Népi Front szövetségesnek külföldön?

Szolidaritást vállalunk a szocialista Kubával, támogatjuk a venezuelai bolivári forradalmat, valamint Latin-Amerika forradalmi baloldali mozgalmait, a szabadságukért küzdő népek antiimperialista harcát. Példaértékűnek tartjuk azon európai kommunista pártok politikáját, amelyek nem mondtak le történelmi küldetésükről, a szocializmus megvalósításáról.

A Népi Front azonban elhatárolódik a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság “dzsucse” rendszerétől, amelyet a marxizmustól idegen, önkényuralmi rendszernek tekintünk.

Mit jelent a Népi Front számára az antifasizmus?

soha többé fasizmust!

A Népi Front markánsan képviseli az antifasiszta és hazafias szellemiséget. Elítéljük a rasszizmus, az antiszemitizmus és a homofóbia minden formáját.

Szembeszállunk az ordas szélsőjobboldali eszmékkel, a gyűlöletkeltő megnyilvánulásokkal, a kisebbségek ellen uszító politikai erőkkel. Egyenlő jogokat és esélyeket követelünk minden embernek a közéletben, a munkahelyen valamint a magánéletben bőrszíntől, etnikai hovatartozástól, vallástól, szexuális orientáltságtól függetlenül! Vállaljuk, hogy kiállunk a kisebbségek jogai mellett politikai népszerűségvesztés árán is. A Népi Front a társadalmi sokszínűség és a tolerancia híve, elutasítja az etnikai, vallási, faji és szexuális kisebbségek kriminalizálását, az ellenük irányuló támadásokat és megalázásokat. A Népi Front által képviselt demokratikus szocializmus hadat üzen a diszkriminációnak és támogat minden olyan megmozdulást, mozgalmat, amely az emberek közötti egyenjogúságot, a kisebbségi jogok védelmét szorgalmazzák. Célunk a társadalmi gondolkodás befolyásolása annak érdekében, hogy az állampolgárok mentalitásában erősödjön a szélsőjobboldali politika elutasítása. Határozottan kell képviselnünk azt az álláspontot, hogy az ember tettei, munkája, természete, viselkedése, másokhoz való viszonyulása legyen a mérce. A legminimálisabb mértékben sem tartunk elfogadhatónak azokat a politikai koncepciókat, amelyek különböző nemzetiségű népek, társadalmi csoportok alacsonyabb rendűségét, vagy éppen a magyarság felsőbbrendűségét hirdeti.

A „nemzeti radikalizmusként” emlegetett ideológia térnyerése veszélyt jelent országunkra nézve, mert az uszítás, gyűlöletkeltés és a megfélemlítés módszerével próbálja a társadalmat fasizálni. A Népi Front politikájának arra kell irányulnia, hogy leleplezze a szélsőjobboldali eszmék ellentmondásosságát. Szükséges, hogy rávilágítsunk a nemzeti radikalizmus hamis, megtévesztő nézeteire, értékeinek romlottságára, amelyek ténylegesen nem a haza szolgálatát, hanem embertársaink elnyomását, megalázását szolgálják. A Népi Frontnak képesnek kell lenni olyan üzenetek megfogalmazására, amelyek hiteltelenítik és hatástalanítják a nemzeti radikális alternatívákat, amelyek a történelemben Horthy Miklós és Szálasi Ferenc országrombolása során valójában már bebizonyították életképtelenségüket, gyilkos természetüket.

 1. Hazafiság

A magyar (szélső) jobboldal a rendszerváltás óta igyekszik magának kisajátítatni a hazafiság nemes érzését. Mindezt teszik úgy, hogy nemzeti jelképeinket pártjuk PR-elemeivé züllesztik, az egészséges nemzeti öntudat helyett nacionalista identitást képviselnek, megkérdőjelezik a liberális, szociáldemokrata és kommunista állampolgárok magyar nemzethez való tartozását. Miközben nemzeti összefogásról beszélnek, ők azok, akik megosztó módon politizálnak. A Népi Front Illyés Gyula szavait tartja örökérvényűnek a hazafiság kérdésében: „Patrióta, aki jogot véd; nacionalista, aki jogot sért. A sovinizmus pedig a nemzeti tudat hiánya.”

A Népi Front magáénak vallja az egészséges nemzeti öntudat és a hazafiság eszmeiségét. Elutasítjuk azonban azokat a soviniszta, irredenta, nacionalista politikai szólamokat, amelyek megsértik a körülöttünk élő népeket nemzeti identitásukban, gyűlöletet generálva ezzel Magyarország és a velünk szomszédos államok között. A Népi Front a népek egyenjogúságában hisz. Egyetlen kultúra, nyelv és nemzeti történelem sem ér többet a másiknál. Ezen értékekből adódóan a Népi Front értelmezésében az antifasizmus és a hazafiság egymással összefonódó fogalmak. A Népi Front nem csak a magyar, hanem más országok szélsőjobboldali mozgalmait is elítéli. Amikor a határon túli magyar közösségeket atrocitás éri, ugyan olyan elítélendő cselekedet, mint amikor a magyar szélsőjobboldal cselekszik hasonlóan a Magyarországon élő kisebbségek ellen. A határon túli magyarságságnak nem érdeke a soviniszta, nacionalista politikai gyakorlatok erősödése és a népek közötti etnikai konfliktus szítása.

A Népi Front a megbékélést, egymás kultúrájának, nemzeti identitásának tiszteletét, más nemzetekkel való együttműködését tartja járható útnak. Ennek érdekében a Népi Front támogatja a határon túli magyarságot kultúrájának, identitásának megőrzésében, valamint a külhoni magyarság egymással és más népekkel való békés egymás mellett élését. Károsnak tartjuk azokat az anyaországi politikai szándékokat, amelyek próbálnak beavatkozni a határon túli magyarság politikai ügyeibe, és a külföldön élő magyarság politikai érdekképviseletét hatalmi játszmák eszközévé teszik.

Hazafinak tekintünk a magyar kultúra támogatása, ápolása, nyelvünk megőrzése, a magyar tehetségek kibontakozásáért tett erőfeszítéseket. Munkánkkal szeretnénk hozzájárulni a magyarság anyagi és kulturális felemelkedéséért.

V. Internacionalizmus és antiimperializmus

A Népi Front antiimperialista és internacionalista párt. Szolidárisak vagyunk a függetlenségükért küzdő népekkel, az imperialista nagyhatalmak elnyomásával szembeszálló népi mozgalmakkal. Békepárt vagyunk, ezért tiltakozunk a háborús politika és a katonai megoldások ellen. Ellenezzük Magyarország NATO-tagságát, a vezető tőkés nagyhatalmak más országok belügyeibe való beavatkozását. Támogatjuk a világ dolgozóinak és a kapitalista elnyomástól szenvedő népek felszabadító harcát. Szorgalmazzuk az országok, népek egyenjogúságán és kölcsönös érdeken alapuló politikai, gazdasági, kulturális együttműködését. A globalizációt illetően bíráljuk a dolgozók szociális jogainak korlátozását, a nemzeti függetlenség megsértését, ugyanakkor elismerve az integráció számos előnyét és szükségességét, új, szocialista alapokra kívánjuk áthelyezni az együttműködés alapját. Ne a tőkések, gazdagok Európája épüljön, hanem Európa népeinek szociális integrációja! Ennek érdekében fellépünk a nemzetközi pénzügyi intézetek, a multinacionális nagytőke túlkapásai és uralma ellen.

 1. Szolidaritás, népjólét

A Népi Front a munkavállalók, dolgozók, bérből és fizetésből élő emberek jólétét szeretné megteremteni. Politikánkban markánsan megjelenik a szegénység elleni harc, és Magyarország szociális jóléti állammá alakításának szükségessége.

Az életszínvonal folyamatos emelése, az igazságos elosztó rendszer kialakítása elengedhetetlen feltétele annak, hogy az ország lakosainak többségének életminősége javuljon. Elfogadhatatlan, hogy a kapitalista gazdaság csak az elit gazdagodását szolgálja, míg a többség vállára egyre nagyobb terheket rak. A demokratikus szocializmus – ellentétben a kapitalizmussal – nem áldozza fel a társadalmi jólétet a tőkések, milliárdosok érdekeiért. Harcolnunk kell az elszegényedést okozó tőkés gazdaságpolitika ellen. A brutális megszorításokra épülő tőkés gazdaság egyetlen célja az, hogy fenntartsa saját hatalmát, a munkavállalók megsarcolása és kilátástalanságba taszítása árán is. Hogy valóban létrejöhessen a jólét, a munkavállalók, dolgozók, közalkalmazottak széles körű összefogását kell szorgalmaznunk, mert csak a népi egység képes a tőkés hatalommal szemben hatékonyan fellépni. Népszerűsítenünk kell azt a nézetet, hogy a haladás és fejlődés által elért vívmányok az össztársadalmi érdekeket szolgálják, és ne váljanak egy kiváltságos réteg privilégiumává. A Népi Front az esélyegyenlőséget képviseli, és hangot ad a dolgozó emberek szociális követeléseinek. Alapvető értékünknek tartjuk a munkavállalók munka-, és életkörülményeinek javítását, a munkahelyteremtést követelő szociális gondolatokat. A teljesítményarányos béreket és a jövedelem nagyságával arányos közteherviselést tartjuk igazságosnak. Fellépünk a fogyatékkal élők elleni antihumanista kormányzati politika ellen.

Szövetségesink itthon: szövetségesünknek tekintünk konkrét célok, ügyek kapcsán a civil szervezetet, egyesületet és valóban a munkások érdekeit képviselő szakszervezetet. Szükségesnek tartjuk a baloldali civil szervezetekkel való párbeszédet, fenntartva azt a jogot, hogy nem minden kérdésben értünk egyet. A nézeteltérések helyett azonban fontosabbnak tartjuk az elvtársias, baráti kapcsolatok ápolását, a kulturált párbeszéd és a kreatív vita folytatását. Vitánk, véleményeink különbözősége egyetlen esetbe sem torkollhat ellenséges viszálykodásba. Támogatjuk a progresszív környezetvédő mozgalmakat, a haladó globalizációkritikus erőket és a humanista törekvéseket.

2012. szeptember 22. Budapest

Kérlek oszd meg a cikket, ha tetszett!
 • 638
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  638
  Shares