A rendszer ellenzéke

A 21.századi szocializmusért

Társadalom-és szociálpolitika

 

A társadalmi különbségek rendszerváltás óta tartó folyamatos növekedése napjainkra súlyos szociális válságba taszította hazánk lakosságának jelentős hányadát. Az elmúlt 25 évben a Horthy-rendszert is túlszárnyaló mértékben vált tömegessé vált a nyomor: több, mint 4 millió honfitársunk él szegénységben és egyre népesebb azok tábora, akiknek  egzisztenciális helyzete napról napra kritikusabbá válik. Eközben egy szűk társadalmi osztály, a gazdasági-politikai elithez tartozók a dolgozó emberek kizsákmányolása által  mérhetetlen vagyonra és luxus életszínvonalra tesznek szert.

Pártunk alapelve, hogy a társadalom minden tagja számára biztosítani kell az emberhez méltó élet lehetőségét. Az állampolgárok alapvető joga az ingyenes egészségügyi ellátáshoz és oktatáshoz való hozzáférés, a lakáshoz való jog, a napi 8 órás, tisztességesen megfizetett munka.

A Népi Front elfogadhatatlannak tartja a társadalmi különbségek további éleződését. A jelenlegi igazságtalan, szélsőséges, kizárólag a gazdagok további gyarapodását lehetővé tévő jövedelemelosztás azonnali megváltoztatására van szükség!

Pártunk azt a szolidaritás és egyenlőség szellemiségét tükröző szociálpolitikai irányvonalat támogatja, amely hadat üzen a szegénységnek és a társadalom alsó, valamint alsó-középosztály életszínvonalának emelését, életkörülményeinek javítását tűzi ki célul. A létminimum alatt élők helyzetének drasztikus javulását különös jelentőségű állami feladatként kezeljük, amely nem tűrhet halasztást. Meg kell akadályozni a nyomor generációs újratermelődését!

1. Bérlakásépítő program

A Népi Front a hajléktalanság felszámolása és a lakáshelyzet javítása érdekében hosszú távú szociális bérlakásépítő program indítását tartja szükségesnek, amely nem csak a hajléktalanok számára jelentene megoldást, hanem a fiatalok első lakáshoz való jutását is segítené. Az új bérlakásrendszer kiépítése, a már meglévő, de üresen álló önkormányzati lakások felújítása, valamint a lakások energiahatékonyságát növelő korszerűsítő beruházások indítása fellendülést hozhat az építőipar számára is. Az állami és önkormányzati ingatlanok használatba bocsátásával kell megállítani, hogy az igazságtalan devizahitelek miatt adósságcsapdába került és otthonukból kilakoltatott családok az utcára kerüljenek.

A Népi Front célja annak a méltatlan állapotnak felszámolása, hogy a saját lakással nem rendelkező, albérletben élő, alacsony keresetű dolgozók és fiatalok fizetésük döntő többségét bérleti díjra költsék.

2. Harc a munkavállalók jogaiért

A kapitalizmus profitorientált természetének egyenes következményeként olyan jogi-politikai viszonyok szilárdultak meg, amelyek megnyitották az utat a hétköznapi emberek könyörtelen kizsákmányolására, a dolgozó közösségek jogainak  radikális korlátozására, kiszolgáltatottságuk növelésére. A neoliberális gazdaságpolitika másik súlyos bűne, hogy az össztársadalmi érdekek szolgálata helyett kizárólag a profitmaximalizációt tartotta elsődlegesnek, miközben figyelmen kívül hagyta a gazdasági döntések társadalmi következményeit, a dolgozók életére és életviszonyaikra gyakorolt hatását. Hiába mutatott a statisztika GDP-növekedést, valójában a társadalom tömeges elszegényedése ment végbe. A Népi Front  a profithajhász, a tőke és  piaci törvények uralmát mindenek felett hirdető személet  helyett a kollektív társadalmi célokat és a munkájukból élő, hétköznapi emberek alapvető érdekeit elsődleges szempontként kezelő politikai felfogást képviseli. Pártunk politikai harcot hirdet a bérből és fizetésből élők kizsákmányolása ellen, a dolgozók jogainak védelméért, a társadalmi, gazdasági és politikai folyamatokban való részvételi lehetőségük megteremtéséért. A munkavállalók kiszolgáltatottságának felszámolása nélkül Magyarország nem léphet a fejlődés  és népjólét útjára.

2.1 Erős szakszervezeteket!

A hatékony érdekvédelmi harc sikerének záloga az összefogás, a munkavállalók közötti egység létrejötte. Erősíteni kell a dolgozók közötti összetartást, hogy az egyéni érdekek helyett egymásért is kiállva, közösen harcoljanak jogaikért. 

Harcos szakszervezeteket, széles hatáskörrel felruházott munkahelyi tanácsokat, hatékony dolgozói érdekképviseleti szervezeteket kell életre hívni, amelyek függetlenek a mindenkori tőkés kormánytól, megalkuvás nélkül képviselik a munkavállalói jogokat. Ezen dolgozói szervezeteknek aktív szerepet kell kapniuk az állam gazdasági döntések kidolgozásában, megvalósításukban és ellenőrzésükben. Segíteni és ösztönözni kell a munkavállalók szervezetalakítási törekvéseit.

A Népi Front természetes szövetségesként tekint a megalkuvást nem ismerő szakszervezetekre.

Hosszú távon pártunk szükségesnek tartja a kommunista érzelmű munkásokat tömörítő szakszervezet megalapítását, amely a Népi Fronttal szövetségben harcol egy új rendszerért.

2.2 Dolgozókat védő jogszabályokat!

Ahhoz, hogy a munkavállalók jogai ne csak elméletben, hanem a gyakorlatban is érvényesülhessenek, a jelenlegi dolgozó-ellenes törvényi viszonyok megváltoztatására  van szükség. Ezért új Munka Törvénykönyvet akarunk, amely garantálja a munkavállalók és a szakszervezetek védelmét, valamint meggátolja, hogy az érdekvédelmi mechanizmusokat a dolgozók megfélemlítése és megzsarolása által törjék le. 

3. Jövedelemkülönbségek csökkentése

A bérszínvonal csökkentése nélkül vezessük be a heti 35 órás munkahetet! Ez lehetővé teszi azt, hogy a munkavállalók a megnövekedett szabadidőt kultúrára, sportra és magánéletükre fordítsák. A kirívó jövedelemkülönbségek megszüntetése céljából  rendezni kell a bérviszonyokat! A munkáltatókat szigorúan kötelezni kell arra, hogy a túlórát és a bérpótlékot megfizessék!

A Népi Front elfogadhatatlannak tartja, hogy miközben az árak elérik az Európai Uniós színvonalat, a hazai fizetések nagyságrendileg elmaradnak az uniós átlagtól. Olyan, teljes munkaidővel elérhető és tisztességes béreket kell biztosítani, amelyek létbiztonságot és emberhez méltó életet adnak minden állampolgárnak. A fizetés legyen elegendő arra, hogy a dolgozók megvalósíthassák önmagukat, kibontakoztathassák tehetségesüket, finanszírozni tudják a boldogságukhoz szükséges kiadásokat.

4. Szociális minimum bevezetése

A Népi front szükségesnek tartja a szociális minimum bevezetését. Ez az államilag meghatározott minimum jelentené azt a szintet, amelyet minden segélynek, juttatásnak és jövedelemforrásnak kötelezően el kell érnie. Ez garantálná azt, hogy Magyarország minden állampolgára számára biztosítottak legyenek a legalapvetőbb szükségletek –a lakhatás, étkezés, ruházkodás, rezsifizetés- kielégítéséhez szükséges jövedelmek. Arra kell törekedni, hogy álláskeresőknek segélyek helyett a szakmájának megfelelő munkalehetőséget kínáljunk, a munkaerőpiacon hátrányban lévő,  a szakma nélküli vagy nehezen értékesíthető képzettséggel rendelkező munkanélkülieket pedig átképző oktatásban részesítsük, hogy növeljük az elhelyezkedésük esélyét.

A szegény sorsú családok, gyermekek, rászorultak és idősek gondozásában az állam intézményesített keretek között vállaljon aktív szerepet!

5. Nyugdíjreform

 A nyugdíjrendszer reformja elengedhetetlen! Állítsuk vissza a nyugdíjkorhatárt a nőknél 55 évre, a férfiaknál 60 évre, hogy ezzel is lehetővé tegyük és elősegítsük a fiatalok minél nagyobb számú munkába állását, amely pozitívan hatna a munkanélküliség csökkentésére is. A nők a felnevelt gyermekek számától függően kapjanak növekvő korkedvezményt!

Transzparensen működő, átlátható társadalmi kontroll alatt lévő nyugdíjrendszerre van szükség. A munkaviszony során járulékfizetésként keletkező nyugdíj összege oly mértékű legyen, hogy az biztosítani tudja az idős emberek számára a munkával töltött évek után jogosan kiérdemelt békés, méltóságteljes élet lehetőségét. A nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatósága érdekében bővíteni kell a nyugdíjjárulékot fizetők számát, amelynek egyetlen lehetséges útja foglalkoztatottság növelése. Felül kell vizsgálni a nyugdíjakat, hogy csökkenjenek a nyugdíjak közötti egyenlőtlenségek.

6. Oktatáspolitika

Az ország oktatási rendszerének teljesítménye döntően befolyásolja hazánk gazdasági, kulturális fejlettségi fokát, a társadalom morális állapotát, a jövő generációnak mentalitását és életszemléletét, ezért a Népi Front kiemelt, stratégiai fontosságú kérdésként kezeli az oktatás ügyét. Célunk egy olyan új, hatékonyan működő és magas színvonalú oktatási rendszer megszervezése, amely összhangban a gazdaságpolitikai tervekkel és igényekkel, értékes, korszerű, a munka világában is  használható tudással vértezi fel az ifjúságot.

6.1 Az oktatás állami feladat

Alapelvnek tekintjük, hogy mindenki számára biztosítani kell a tanulás lehetőségét. Az oktatás a bölcsődétől kezdve az első diploma megszerzéséig teljes mértékben legyen ingyenes! A Népi Front szerint az oktatás állami feladat, ezért az állam kötelessége, hogy iskolák, oktatási intézmények színvonalas működéséhez és a tudományos tevékenység támogatásához szükséges forrásokat maximális mértékben biztosítsa.

Úgy véljük az iskoláknak nem csak oktatásban, hanem az ifjúság  nevelésben is szerepet kell játszania. Állami segítséggel, szervezett keretek között a fiatalok tehetségének kibontakozását és tudásuk szélesítését segítő programokat, szabadidős foglalkozásokat kell indítani, amelyek egyúttal a közösségi szemléletre és a csapatmunkára neveli a társadalom fiatal tagjait.

6.2 Megbecsült, nagy tudású pedagógusokkal a művelt ifjúságért!

Helyre kell állítani a pedagógusok társadalmi presztizsét! Ez csak úgy érhető el, ha a pedagógus-képzés területén alapvető reformokat indítunk el. Pedagógus az lehessen, aki a szakmai elhivatottság és lelkesedés mellett rendelkezik a tudás átadásához  szükséges készségekkel. A magyar pedagógus legyen az ifjúság és a szülők körében is nagy tiszteletnek és tekintélynek örvendő nevelő, aki az életben való tisztességes helytállásra készíti fel a jövő generációját. A pedagógustársadalom munkájának megbecsülése és elismeréseként elengedhetetlenül szükséges a megalázóan alacsony bérek elfogadható színvonalra emelése. Célunk a tanárok adminisztrációs terheinek csökkentése, jogkörük bővítése, valamint olyan pedagógus szervezetek létrehozása, amelyek részt vesznek az oktatáspolitikai kérdéseket érintő döntéshozatali folyamatokban.

A 21. század kihívásainak megfelelő oktatási rendszert akarunk, amely humanista, demokratikus szellemiségben neveli a fiatalokat a közösségi szemléletre, szolidaritásra, egymás elfogadására, más népek és kultúrák tiszteletben tartására, a világra való nyitottságra, nemzeti értékeink és kultúránk ápolására. Az oktatási szemlélet meghatározó elve legyen a gyakorlatorientáltság, hogy az ifjúság az élet minden területén praktikus, használható tudással rendelkezzen. Törekednünk kell arra, hogy a magyar fiatalok minél nagyobb számban tanuljanak idegennyelvet. Ennek érdekében ingyenessé kell tenni az első két középfokú nyelvvizsga megszerzését.

6.3 Felsőoktatási reform a hallgatók és oktatók bevonásával

A Népi Front a hallgatói szervezetek részvételével újra gondolná a felsőoktatás finanszírozását is. Tűrhetetlen, hogy a tőkés kormányok az elmúlt két évtizedben milliárdos nagyságrendű forráskivonás által a működésképtelenség határáig züllesztették az egyetemeket. Növelni kell az oktatási kiadásokat, valamint az egyetemek tudományos-kutató tevékenységére nyújtott támogatások összegét, mivel ez nem csak hazánk kultúráját és szellemi tőkéjét gazdagítja, hanem hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez is. Ösztönözni kell a vállalatokat a felsőoktatási intézmények anyagi támogatására.

Olyan felsőoktatásra van szükség, amely nem munkanélküli diplomásokat, hanem a tanult szakmában elhelyezkedni tudó fiatalokat bocsát a munkaerőpiacra! A felsőoktatási képzést szinkronba kell hozni a gazdaságpolitikával és más szakpolitikai területtel, hogy a diplomások képzése a valós nemzeti, társadalmi érdekeket szolgálják. Az állami felsőoktatásban az első diploma megszerzése legyen térítésmentes,  beleértve a hozzá szükséges nyelvvizsgát is.

6.4 Szakmunkásképzés megújítása

 Gazdaságunk nem nélkülözheti a jól képzett, nagy szaktudással rendelkező dolgozókat, ezért alapvető érdekünk, hogy a szakmunkás képzésben és a felnőttoktatásban is megteremtsük a színvonalas oktatáshoz szükséges feltételeket.  A szakmunkásképzés minőségi javításával párhuzamosan állítsuk vissza a szakmunkás végzettség becsületét, amely a szakmunkásbérek emelésével fejeződjön ki. A szakmunkások bérviszonyának rendezése nem történhet az értelmiségi réteg kárára. El kell kerülni, hogy a szakmunkások és a diplomások közötti ellentétek kiéleződjenek.

A felnőttképzést és átképzést a  profitorientált magáncégek helyett az állami iskolák  tartsák kézben.

Az államilag támogatott felnőttképzés színvonalának emelése  nagyban hozzájárulhat a munkanélküliség csökkentéséhez azáltal, hogy a munkanélkülieket az átképző tanfolyamok segítségével a munkaerőpiacon is keresett szaktudáshoz juttatják. Arra kell törekedni, hogy minél nagyobb létszámban kerüljenek átképzés alá azok, akik elveszítették munkájukat, ugyanis a tanulás és a szakma megszerzése esélyt ad a munka világába való sikeres visszatérésre. 

7. Népi Egészségügyi Program

A magyar egészségügyi rendszer stabilizálása nem tűr halasztást. A rendszerváltás óta az egészségügy – az oktatáshoz és a szociális ellátórendszerhez hasonlóan – egyike azon területeknek, amelyek a folyamatos forráskivonásnak, valamint a reformoknak álcázott leépítéseknek köszönhetően az összeomlás veszélye fenyeget. A jelenlegi egészségügyi rendszer képtelen ellátni funkcióját.

7.1 Ingyenes, mindenki számára hozzáférhető, állami kézben tartott egészségügy

Az egészségügy talpra állításában az államnak aktív szerepet kell vállalnia. A Népi Front célja, hogy a magyar egészségügy magas színvonalú, korszerű technika eszközökkel felszerelt és mindenki számára hozzáférhető, állami kézben tartott közszolgáltatás legyen. Ellenezzük az egészségügy privatizációját! Úgy véljük, hogy a kórházak működésének racionalizálásával és modernizálásával, valamint a szakágazatok tevékenységének összehangolásával megteremhetőek a hatékony, emberközpontú gyógyítás feltételei. Az egészségügy finanszírozásánál minden piaci szempontot ki kell iktatni, az állampolgárok élete és egészsége nem lehet profit, haszonszerzés kérdése.

7.2 Az elvándorlás megállítása

Az egészségügyi ellátás színvonalának emelése érdekében meg kell állítani az orvosok és ápolók elvándorlását! Ennek egyik lehetséges módja az, hogy miként  a pedagógusok, úgy az orvosok, ápolók és egészségügyi dolgozók esetében is igazságos igazságos bérviszonyokat teremtünk. A gyógyító-ápolómunka elismerését anyagilag is kifejező fizetéseket kell biztosítani az egészségügy minden alkalmazottjának.

Elengedhetetlen a dolgozók munkakörülményeinek javítása, valamint az orvosok tudományos tevékenységének ösztönzése.

A Népi Front a hosszú távú Népi Egészségügyi Program keretében határozná meg az egészségügy stratégiai irányvonalát, amely a gyógyászati tevékenységen kívül az egész társadalom egészségi állapotának javítását célozza meg. Minden állampolgár számára biztosítani kell az egészséges étkezés, valamint az egészségügyi szűréseken, vizsgálatokon való részvétel lehetőségét. 

7.3 Egészségünk megőrzéséért

A Népi Egészségi Program kiemelt területként tekint a sportra. A legszegényebbek számára is lehetőséget kell teremteni rendszeres sportolásra ,megfizethető áron. Támogatni kell a tömegsport minden formáját, ösztönözni kell az önszerveződő sportkörök és klubok létrejöttét, az iskolákban mindennapossá kell tenni a testnevelő órákat. A sport legyen hétköznapi életünk része! Az állam tornatermek, uszodák és a közösség sportolási igényeit szolgáló létesítmények építésével teremtse meg a sportoláshoz ideális feltételeket.

7.4 A Társadalombiztosítási önkormányzatok

Vissza kell állítani a Társadalombiztosítási Önkormányzatokat! A kormánytól és a magántőkétől független, demokratikus társadalmi ellenőrzés alatt tartott TB-Önkormányzatok biztosítják azt, hogy az állami költségvetési tervezéstől függetlenül folyamatosan biztosított legyen a színvonalas egészségügyi szolgáltatás finanszírozása. Ne a korrupt tőkés állam és annak kormánya, hanem a nép által választott TB-önkormányzatok rendelkezzenek az egészségügyi fenntartására szánt járulékok felett. Így kerülhető el az egészségügyben a további forráskivonás és a korrupció.

Ha tetszett a cikk, kérlek oszd meg az ismerőseiddel!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

csatlakozznf1

Facebook Twitter RSS Feed 

Lájkoljon minket a facebookon!

Megmozdulások

frontoldallogo
szolidaritasialap


 

redmail