A rendszer ellenzéke

A 21.századi szocializmusért

Külpolitika

 

Az 1989-es rendszerváltás óta a magyar külpolitikát az euroatlanti integrációhoz, valamint a világrendszer nyugati nagyhatalmaihoz való  közeledés jellemzi. A tőkés osztály sokáig azt a hamis víziót vetítette a magyar társadalom elé, hogy a nyugati orientáció, a fejlett kapitalista államok által vezetett nemzetközi gazdasági és katonai szövetségekhez való csatlakozás hazánkat a fejlett, demokratikus, jóléti országok  sorába emeli. Mára azonban egyértelművé vált, hogy sem a NATO, sem pedig az EU-tagság nem teljesítette a hozzájuk fűzött reményeket, a nyugati minták kritikátlan követése és a túlzott elköteleződés beszűkítette hazánk külpolitikai mozgásterét, amelynek következményei negatívan érintették az ország gazdaságát és társadalmát.

A magyar uralkodó elitet történelmi felelősség terheli azért, hogy a nemzeti érdekeknél saját osztályérdekeit fontosabbnak tartva, feláldozták hazánk szabadságát és függetlenségét a nemzetközi kapitalista szervezetekhez való csatlakozás során.  Gazdasági és biztonságpolitikai szempontból egyaránt kiszolgáltatottá és sebezhetővé vált országunk.

1. Lépjünk ki a NATO-ból!

Külpolitikai téren rendszerváltó politikai elit fő szándéka volt, hogy Magyarország a legrövidebb időn belül a kapitalista rendszer kiépítésével párhuzamosan csatlakozzon az a nyugati tőkés nagyhatalmak által vezetett katonai világszövetséghez, a NATO-hoz, amely a béke és demokrácia védelmének propagandisztikus és hazug jelszava alatt fegyveres konfliktusok árán szerez érvényt elsősorban az USA imperialista törekvéseinek.

Hazánk NATO-ba való belépésével a magyar kormányok nemzetközi szinten elkötelezték  magukat az amerikai imperializmus szolgálatára, Magyarországot pedig azon csatlós államok szégyenletes sorába taszították, amelyek lelkesen szolgálják az USA világuralmi terveit és asszisztálnak Földünk különböző régióit véres, lángba borító gyilkos, igazságtalan, és könyörtelen háborúihoz.

A Népi Front ellenzi hazánk NATO-tagságát, a háborús politikát, valamint a nemzetközi politikai konfliktusok fegyveres úton való rendezését, ezért egyik legfőbb követelésünk, hogy hazánk azonnali hatállyal lépjen ki a NATO-ból!

Az Alaptörvény mondja ki, hogy magyar katonák semmilyen formában nem teljesíthetnek katonai szolgálatot külföldi országban és Magyarország területén sem állomásozhatnak idegen csapatok. Az Alaptörvény továbbá tiltsa meg az ország szárazföld, víz és légterének külföldi államoknak katonai célra való átengedését.

Támogatjuk a békemozgalmakat,a háborús uszítással szembeszálló erőket. Az antiimperialisták nemzetközi összefogásával kell küzdeni a NATO feloszlatásáért!

2. Európai Uniós tagság: szertefoszlott álmok

Az Európai Unió Brüsszel által diktált irányvonalának feltétel nélküli szolgálata és másolása gazdaságilag alárendelt szerepbe taszította Magyarországot.

Történelmi tévedésnek bizonyult az, hogy Magyarország az európai közösségben a  tőkés államokkal egyenrangúvá válik politikai és gazdasági szempontból egyaránt.

Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása óta eltelt közel 10 év csak felemás, ellentmondásos fejlődést eredményezett. Az európai uniós forrásból megvalósult beruházások pozitív eredményei és az Uniós tagságból származó előnyök ugyanis nincsenek arányban a gazdaságunknak és társadalmunknak okozott óriási veszteségekkel.  Hiába újult meg számos magyar település főtere, hiába épültek autópályák, ha közben a gyárak bezárásával, munkahelyek tömeges megszűnésével a társadalom széles rétegeinek leszakadása szociális válságot idézett elő. A piacnyitás, valamint az európai normáknak való kényszeres megfelelés miatt a magyar gazdaság számos iparágazata és főleg mezőgazdasága hanyatlásnak indult. Minél szorosabbá vált az integráció, annál jobban erősödött  gazdasági függőségünk, miközben a csatlakozáskor propagált vonzó ígéretek ellenére az életszínvonal nem közeledett, hanem távolodott az uniós átlagtól. A társadalmi különbségek elmélyültek, nőtt a dolgozó emberek kiszolgáltatottsága, az állam pedig – az uniós irányelvek, kötelező szabályok miatt – nem rendelkezhet a probléma megoldását segítő eszközökkel.

3. A külpolitikai fordulat elengedhetetlen

Pártunk a jelenlegi magyar külpolitika irányvonalának radikális fordulatát akarja.

Ellenezzük az az euroatlanti szövetséghez való feltétel nélküli lojalitást, az ország egyoldalú elköteleződését és sorsának összekötését a válságba süllyedt nyugati, Amerika és az EU által vezérelt nagyhatalmi tömbbel.

A Népi Front olyan külpolitikát szeretne, amely hazánk szuverenitásának megőrzésével a magyar nép jólétét, az ország kibontakozását, felemelkedését szolgálja  és elég rugalmas ahhoz, hogy a világpolitikát alkotó érdekszférák rivalizálásában is megvédje az ország függetlenségét , szabadságát.

Hazánk külkereskedelmének 80%-a az Unió tagállamaival zajlik, ezért gazdaságunk rendkívüli mértékben kiszolgáltatott a világgazdasági tendenciáknak és az EU-n belüli változások, szabályozások negatív hatásainak. Ebből kifolyólag rövidtávon elsődleges célnak tarjuk hazánk Európai Uniótól való gazdasági függőségének mérséklését.

 A Népi Front úgy véli, hogy Magyarországnak nem érdeke a  2007-ben kirobbant gazdasági válság következtében nemzetközi szinten politikailag, gazdaságilag mind inkább fajsúlytalanná váló, erejét és befolyását elveszítő Európai Unióhoz fűződő szálak szorosabbra fűzése, az integráció további mélyítése.

 Figyelembe véve hazánk geopolitikai helyzetét, gazdasági fejlettségi szintjét, társadalmi- természeti adottságait és hagyományait, a közeljövőben olyan gazdasági kapcsolatok kiépítésére kell törekedni, amelyben az együttműködés alapját a kölcsönös érdekek és előnyszerzés, egymás országainak békés fejlődésének előmozdítása képzi. Ezen elvek tiszteletben tartásával a Népi Front Latin-Amerika és az arab világ feltörekvő, dinamikus gazdasági fejlődést produkáló államaival, valamint a Kelet-Európai régiót alkotó országokkal való kereskedelmi együttműködés kiépítését szorgalmazza.

Az új gazdasági kapcsolatok bővítik a magyar gazdaság exportlehetőségeit, amely által csökken hazánk az Európai Unió piacainak való kiszolgáltatottsága, a gazdasági függőség, így Magyarország visszanyeri teljes szuverenitását és bátrabban kiállhat nemzeti érdekeiért. A belső fogyasztás élénkítése és a külkereskedelem új alapokra  való helyezésének együttes hatása segít megteremteni a feltételeit annak, hogy Magyarország esetleges Európai Unióból való kilépése zökkenőmentesen, az államcsőd és a gazdasági összeomlás elkerülésével menjen végbe.

 Amennyiben a magyar társadalom dolgozó többsége nem válik az Európai Uniós tagság egyértelmű nyertesévé és állandósul a szociális válság, hazánk gazdasági kizsákmányolása,szükségszerűen felül kell vizsgálni hazánk Unióban való részvételét. A Népi Front az Európai Uniót a nagytőke nemzetközi szervezetének tekinti, amely az intézményesített működés révén egyrészről fenntartja és erősíti  kapitalista rendszer európai pozíciót, másrészről pedig a tőkés osztály egyesült erejével fojtja el Európa dolgozóinak kizsákmányolás ellen vívott politikai és gazdasági harcát.

Pártunk a tőkések Európai Uniója helyett az európai dolgozók összefogására és szolidaritására épülő, egyenlő, szabad és független nemzetek által alkotott európai szocialista szövetség híve.

4. Szolidaritás az antiimperialista mozgalmakkal, a szocializmust építő országokkal

A Népi Front szolidaritást vállal az önrendelkezésért és függetlenségért küzdő népekkel, az imperialista nagyhatalmak elnyomásával szembeszálló népi felszabadító mozgalmakkal. Kiállunk a palesztinok, kurdok, baszkok és más népcsoportok igazságos függetlenségi harca mellett.

Elítéljük a tőkés országok azon mesterkedéseit, amelyek a szocializmust építő államok társadalmi rendjének megdöntésére irányulnak. Lelkesedéssel fogadjuk a Latin-Amerikai térségben zajló forradalmi folyamatokat, különösen Venezuela és Bolívia 21. századi szocializmus felépítéséért vívott küzdelmét. Példaként tekintünk Kuba népének hősies helytállása és az amerikai gazdasági embargó elleni szilárd kitartására, büszkék vagyunk  a kubai szocializmus nagy vívmányaira, szociális eredményeire.

Nem értünk egyet azokkal a  magukat szocialistának nevező országokkal, amelyek tőkés-piaci alapon szervezik gazdaságukat, de azokkal sem, amelyek a személyi kultusz despotikus önkényuralmát valósítják meg.

 Pártunk következetes politikai harcot hirdet a nemzetközi munkásmozgalom opportunista erőivel szemben. Nyugat-Európa számos kommunista pártját megfertőzte a revizionizmus téves szemlélete, amely a világtörténelem első, 1917-es orosz bolsevik forradalom által indított szocialista kísérletének több, mint 70 évig tartó korszakát teljes mértékben azonosítja a sztálinizmus idején elkövetett bűnökkel. Ezen pártok – a német Die Linke, a Francia Kommunista Párt, az olasz Rifondazione – közös jellemzője, hogy elhatárolódnak az 1989-ben megdöntött szocialista rendszerektől és bár a kommunista mozgalom szimbólumait, marxizmus retorikáját megtartották, gyakorlatilag lemondtak a szocializmus felépítésének távlati víziójáról. Politikájukat a „baloldali összefogás” opportunista  jelszava vezérli, amelynek keretében – képviselői állások és néhány fontos, egzisztenciát biztosító karrier, jól fizető politikai pozíció megszerzése reményében – a polgári szociáldemokrata formációkkal való együttműködést, a közös kormányzást szorgalmazzák. A Népi Front elítéli ezen pártok megalkuvó, egyéni érdekeket szolgáló politikáját, a karrierizmust, a marxizmus elvinek elárulását és apró pénzre való váltását.

Szövetségesünknek tekintjük a rendszerkritikus, antikapitalista politikai mozgalmakat, valamint azon kommunista, marxista, demokratikus szocialista szervezeteket, pártokat, amelyek tevékenységükkel és mindennapi küzdelmükkel őszintén, hitelesen képviselik a jövő szocializmusának eszméjét.

5. A határon túli magyarságról

A trianoni békediktátum  Magyarország  20. századi történelmének egyik legnagyobb és legfájóbb traumája, amely napjainkban is hatással van hazánk politikai életére.  Az elcsatolt területeken élő magyarság problémáját sem a Horthy-rendszer soviniszta, erőszakos, indulatoktól fűtött és revíziót sürgető politikája, sem a kérdést tabuként kezelő szocializmus évtizedei alatt, de a rendszerváltás után felépülő tőkés rend kormányai sem tudták megoldani.

Az elmúlt 25 évben a határon túli magyarság érdekeire hivatkozva ismét fellángoltak a szélsőséges nacionalista érzelmek. A szélsőjobboldal előretörésével, a szomszédos népek elleni hangulatkeltés egyre intenzívebbé válik, ez pedig felkorbácsolja a külhoni magyarok és környezetük közötti nemzeti feszültségeket. Az így kialakuló ellenséges viszonynak legnagyobb vesztese a kisebbségben élő határon túli magyarság, amelynek nap, mint nap szembesülnie kell a szélsőjobboldali szervezetek által generált nemzetiségi konfliktusok rajtuk lecsapódó következményeivel.

A Népi Front elítéli azokat  szélsőjobboldali agresszív nacionalista szólamokat, amelyek megmérgezik a Kárpát-medence népeinek kapcsolatát, ellehetetlenítik  a nemzetiségek közötti együttműködést, egymás kultúrájának és nemzeti identitásának tiszteletben tartása helyett a gyűlölködést és az uszítást képviselik.  Pártunk nem ért egyet azokkal a balliberális nézetekkel sem, amelyek a jobboldal elleni politikai küzdelem ürügyén megkérdőjelezik a határon túli magyarság nemzetünkhöz való tartozását és a Fidesz cinkostársaiként tekintenek rájuk.

Az anyaországtól elszakított magyar közösségek, a közös történelmi gyökerek, közös nyelv és közös kultúra által a magyar nemzet részét alkotják, ezért Magyarországnak kötelessége segíteni boldogulásokat. Fel kell hagyni azzal a gyakorlattal, hogy a határon túli magyarok érdekképviseletét, a magyar belpolitikai csatározások közvéleményt megosztó témává züllesszék.

Magyarországnak okos, higgadt, baráti diplomáciával el kell érnie, hogy a határon túli magyar közösségek szabadon használhassák anyanyelvüket, az oktatás során legyen lehetőségük a magyar nyelven való tanulásra, megőrizhessék nemzeti identitásukat és magyar kisebbségként is legyen lehetőségük szülőföldjükön való boldogulásra. A társadalmi-kulturális fejlődés és a nemzetiségek közötti béke megteremtése érdekében támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely a magyar és a környező népek kultúrájának kölcsönös megismerésére, ápolására irányulnak.

A jószomszédi viszony, a népek közötti barátság , bizalom és a megértés kialakítása az, amely igazán szolgálja az anyaország és a magyar kisebbségek valós érdekeit. El kell kerülni azt, hogy a hazai jobboldali hatalmi törekvések és az ez ellen fellépő balliberális erők közötti belpolitikai acsarkodás egymás ellen fordítsa az anyaországi és a határon túli magyarokat.  Ez csak úgy kerülhető el, ha elfogadjuk alapelvnek azt, hogy Magyarország jövőjéről azok döntsenek, akik itt élnek, itt fizetnek adót. Támogatjuk a határon túli magyarok könnyített eljárás útján történő magyar állampolgársághoz való jutását,  de ehhez szavazati jog és az állami juttatásokból való részesedés joga csak akkor párosuljon, ha a két feltétel – a magyar államnak történő adófizetés és a magyarországi tartózkodás – teljesül.

A Népi Front magáénak vallja a nemzeti  kisebbségekre vonatkozó lenini elvet, miszerint egy adott területen egy tömbben élő népcsoportnak joga van az autonómiához, ezért –az agresszív, újfasiszta uszítás visszautasításával - támogatjuk az erdélyi magyar autonóm tartomány létrehozását.

Fellépünk a nemzetiségi ellentétek kiélezését eredményező nézetek ellen külföldön és Magyarországon egyaránt! Pártunk feladatának tekinti, hogy megvilágítsa a magyar és a szomszédos államok kizsákmányolt társadalmi osztályai közötti összefogás szükségességét, hogy a Kárpát-medencében a nemzetiségi alapon szított viszálykodás helyett, az itt élő népek egyesült erővel lépjenek fel a globális kapitalizmus ellen, mely melegágya a viszálynak és gazdasági romlásnak.

Ha tetszett a cikk, kérlek oszd meg az ismerőseiddel!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

csatlakozznf1

Facebook Twitter RSS Feed 

Lájkoljon minket a facebookon!

Megmozdulások

frontoldallogo
szolidaritasialap


 

redmail