A rendszer ellenzéke

A 21.századi szocializmusért

A Népi Frontról

 1. Elveink

A Népi Front radikális baloldali, progresszív, rendszerellenes, marxista politikai párt. Antikapitalista szervezetként fellépünk az ember és a természet kizsákmányolása, a társadalmi igazságtalanság és a tőke korlátlan uralma ellen.

A Népi Front a rendszerváltás és a kapitalizmus veszteseinek pártja. A megélhetésükért küzdő bérből és fizetésből élő embereket, nyugdíjasokat, a dolgozni akaró munkanélkülieket, a kisvállalkozókat és a jövőjétől megfosztott ifjúságot képviseli. Azokat, akik nap, mint nap érzik bőrükön a kapitalizmus kínzó igáját, a megfélemlítés, reménytelenség és létbizonytalanság borzalmas állapotát.

A Népi Front antifasiszta párt. Elítéljük a rasszizmus, az antiszemitizmus, a homofóbia minden formáját. Szembeszállunk az ordas szélsőjobboldali eszmékkel, a gyűlöletkeltő megnyilvánulásokkal, a kisebbségek ellen uszító politikai mozgalmakkal. Küzdünk a kirekesztés és a diszkrimináció ellen. Egyenlő jogokat, egyenlő esélyeket követelünk minden embernek bőrszíntől, etnikai hovatartozástól, vallástól és szexuális beállítottságtól függetlenül.

A Népi Front internacionalista párt. Az internacionalizmus, azaz a nemzetek közötti, egymás kulturális, tudományos és gazdasági fejlődését kölcsönösen szolgáló együttműködés szorosan összefonódik nemzeti érdekeinkkel. Szolidaritást vállalunk az elnyomás ellen küzdő népi mozgalmakkal, kiállunk a szabadságukért küzdő népek jogaiért. Támogatjuk a nemzetek egyenjogúságának eszméjét. A nemzetközi munkásmozgalom részeként szövetségesként tekintünk a szocializmus útján járó országok –elsősorban Kuba, Venezuela, Bolívia - vezető kommunista-szocialista pártjaira, valamint a világ haladó forradalmi baloldali erőire.

A Népi Front antiimperialista párt. Ellenezzük a tőkés országok uszító, háborús politikáját, amely  világ országai feletti ellenőrzése megszerzéséért folyó katonai-gazdasági verseny következtében nemzetközi konfliktust, ellenséges gyűlölködést szít a Föld népei között. Fellépünk  a nemzetközi nagytőke gazdasági, pénzügyi és politikai diktátumai ellen.

A Népi Front hazafias párt. Magunkénak valljuk a magyar nép nemzeti hagyományait, ápoljuk és óvjuk közös kultúránkat a globalizáció káros hatásaival szemben. Síkra szállunk a hazánkban élő nemzeti kisebbségek és a határon túli magyarok demokratikus jogainak biztosításáért, nemzeti identitásuk megőrzéséért. Küzdünk hazánk szuverenitásáért, függetlenségéért. Elhatárolódunk azoktól az álhazafias, agresszív nacionalista, soviniszta, irredenta nézetektől, amelyek a szomszédos népek alacsonyabb-rendűségét hirdetik és tönkreteszik a Kárpát-medence nemzeteinek barátságát.

A Népi Front büszkén tekint népünk forradalmi hagyományaira. Vállaljuk az 1848-as forradalom és szabadságharc hősies eszmei örökségét, Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, Táncsics Mihály szellemiségét. Büszkén tekintünk vissza a Tanácsköztársaság dicsőséges 133 napjára. Kegyelettel őrizzük a Horthy-rendszer ellen harcoló illegális kommunista mozgalom, valamint az antifasiszta ellenállás résztvevőinek, mártírjainak emlékét. Becsüljük és tiszteljük azokat, akik a felszabadulás utáni időkben megfeszített munkával építették újjá hazánkat a háborús romokból és őszinte tettekkel szolgálták a szocializmus igaz ügyét.

2. A Népi Front küldetése

2.1 Kommunista mozgalom újjászervezése és megújítása

Az 1989 után kiépülő kapitalista rendszerben a hazai kommunista mozgalom defenzívába szorult. 1989 december 17-én a rendszerváltás folyamán szétforgácsolódott marxista erők egységbe tömörítésével létrejött az MSZMP, amely az elmúlt 25 évben Munkáspárt néven a hazai rendszerkritikus baloldal meghatározó ereje volt.

 A kedvezőtlen  kapitalista környezetben, nehezen boldoguló, számtalan akadállyal és nehézséggel küszködő Munkáspártot a permanens módon fellángoló belső viszályok a hanyatlás útjára taszították.  A párt elnöki tisztségét negyedszázada betöltő Thürmer Gyula, és a hozzá lojális emberekből álló pártvezetés fokozatosan szorította ki a pártból azokat a kommunistákat, akik kritikusan tekintettek a párt elvtelen politikai kompromisszumra épülő irányvonalára, valamint bírálatot fogalmaztak meg az antidemokratikus pártirányítási módszerek és a durva, erőszakos vezetői mentalitás miatt.

A  pártvezetés hol a szocialista-liberális tömörülés kegyeit kereste, hol pedig a nemzeti-keresztény oldalnak tett gesztusokat. Emiatt sokak szemében hiteltelenné vált a kommunista párt, és számosan  a teljes kiábrándultság közepette, a pártból való csendes távozás mellett döntöttek, vagy pedig a Thürmer Gyulát támogató funkcionáriusokkal konfliktusba kerülve, botrányos körülmények között voltak kénytelenek kilépni a Munkáspártból.

Nem csak a párt sok ezer egyszerű tagjának, hanem a kommunizmus eszméjét soha fel nem adó nagy tudású marxista közgazdászoknak, társadalomtudósoknak, művészeknek, filozófusoknak sem volt más választásuk, csak a Munkáspárttal való szakítás.

Az ifjúsági tagozat módszeres elsorvasztása azt eredményezte, hogy a párt nem tudta felnevelni a mozgalom utánpótlását és jövő ifjúkommunista nemzedékét. A Magyar Munkáspárt mindezek következményeként elveszítette három legfontosabb forrását: a marxista szellemi tőkét, a fiatalok lendületét és kreativitását, valamint sok ezer egykori párttag bizalmát.

25 év alatt az egykor legerősebb és legnagyobb taglétszámmal rendelkező parlamenten kívüli párt mára csupán az elnökhöz végtelenül hűséges, néhány száz fős szervezetté zsugorodott, amely szervezetileg összeroppant, elöregedett és az összeomlás szélére került.

Budapesti és Heves megyei kommunisták  a munkásmozgalom megújítása és egy új marxista párt éltre hívása mellett döntöttek. Megalapították a Népi Frontot.

Az újjászervezett, megújult kommunista párt, a Népi Front arra hivatott, hogy alternatívát nyújtson a hitelüket vesztett tőkés politikusokkal, az országot koldusbotra juttató burzsoá pártokkal szemben. Azok számára vázoljuk fel a jövő szocializmusának koncepcióját, akik nem bíznak többé a polgári demokrácia szemfényvesztő, hazug ígéreteiben, a négyévente egymást váltogató kormányokban, a szociális problémák iránt maximális közömbösséget tanúsító, üres politikai szólamokat harsogó politikai elitben.

2.2 A dolgozók védelmében, a XXI. század szocializmusáért

A Népi Front történelmi küldetése a kapitalizmus meghaladása,  Marx, Engels Lenin eszméinek aktualizálása alapján a 21. század szocializmusának felépítése.

Nem hiszünk a kapitalizmus szociális reformjában, sem pedig abban, hogy a piacgazdaság társadalmi egyenlőtlenségeket előidéző mechanizmusainak korrigálásával elérhető a szegénység felszámolása, az anyagi-kulturális fejlődés és a jólét megteremtése. Az „emberarcú kapitalizmus”, a szociális piacgazdaság szociáldemokrata felfogása hamis illúzió.

Pártunk tevékenysége arra irányul, hogy a tőkés formációk politikájának marxista kritikájával öntudatra ébresszük a dolgozókat és a rendszer által kizsákmányolt osztályok széles összefogásával létrehozzuk azt a népi egységet, amely bázisán győzelemre vihetjük a 21. század demokratikus, szocialista forradalmát. A Népi Frontnak élen kell járnia abban, hogy a kapitalizmussal szembeni társadalmi elégedetlenséget tudatos, rendszerellenes antikapitalista politikai cselekvéssé konvertálja. Az ehhez szükséges szervezettséget és népi támogatottságot az országos kommunista hálózat kiépítésével érhetjük el, amely képes hangot adni a dolgozók akaratának, ezáltal megkerülhetetlen politikai üggyé emelve a társadalom valós gondjait.

Hívunk sorainkba mindenkit, akik készek e történelmi küldetésben tevőlegesen is részt venni! Világ elnyomottjai, egyesüljetek!

Ha tetszett a cikk, kérlek oszd meg az ismerőseiddel!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

csatlakozznf1

Facebook Twitter RSS Feed 

Lájkoljon minket a facebookon!

Megmozdulások

frontoldallogo
szolidaritasialap


 

redmail