A rendszer ellenzéke

A 21.századi szocializmusért

A Népi Front rövid távú gazdaságpolitikája

 1.  Gazdaságpolitikai tervek

Az állam és a helyi közösségek szerepének erősítése a piaci szemlélet visszaszorítása nem történhet meg anélkül, hogy új irányt szabnánk a gazdaság fejlődésének. A rendszerváltás óta eltelt 24 évben a kapitalizmus piacorientált szabályaira hivatkozva olyan gazdaságpolitikai módszerek honosodtak meg, amelyek konzerválták a társadalmi különbségek növekedését, a burzsoázia további gazdagodását, az alsó és középosztályok elszegényedését. Szakítanunk kell az elmúlt 25 év elhibázott gazdaságpolitikai szemléletével, amely a hétköznapi, munkájukból élő emberek kizsákmányolása, megsarcolása és nyomorba taszítása árán teremtette meg a politikai-gazdasági elit luxusát.

1.1 A stratégiai jelentőségű gazdasági szektorok közösségi tulajdonba vétele

Az 1989-es rendszerváltás követő években a neoliberális kapitalizmus kiépülésének egyik feltétele volt a magántulajdon arányának növelése, amelyet az egymást váltogató tőkés kormányok a gazdaság jelentős részének privatizációjával ért el. Az ország piacgazdaság útjára állítása során számos visszaélés és csalás történt. A legtöbb esetben a privatizáció nem volt más, mint törvényesített lopás, a közösségi tulajdon  átjátszása tőkés üzleti érdekeltségek számára.

A Népi Front felülvizsgálná a privatizációs szerződéseket és kártalanítás nélkül ismét közösségi tulajdonba venné azokat az üzemeket, cégeket, amelyek privatizációja során korrupció történt, vagy megsértették a szerződéskor vállalt kötelezettségeket. Szintén társadalmi tulajdonba vennénk azokat az üzemeket, amelyek brutális módon megsértik a Munka Törvénykönyvét. Ennek megállapítására a szakszervezetek bevonásával, a dolgozók megkérdezésével, munkavédelmi ellenőrzések által kerülne sor.

 Nem tűrhetjük tovább, hogy a kiszámíthatatlan piaci folyamatok határozzák meg az egész ország számára létfontosságú közszolgáltatások működését, ezért  közösségi tulajdonba kell venni a gazdaság stratégiai jelentőséggel bíró ágazatait, mindenekelőtt az elektromos műveket, a gázműveket, a teljes olajipart, a víz-csatornaműveket, a tömegközlekedést, valamint a bányászatot. Az Alkotmány mondja ki, hogy a Magyarország területén található ásványkincs és vízkészlet az állam tulajdonát képezi, magántulajdonba adásuk tilos. A fent említett vállalatok társadalmi tulajdonba vétele kárpótlással történik. A kárpótlás összegének megállapításakor figyelembe vesszük az inflációval korrigált eredeti eladási ár és a vállalatnál történt igazolható fejlesztési pénzek összegét, amelyből levonjuk az országból kivitt profit és a külföldre utalt pénzügyi kifizetések nagyságát.

 A közösségi tulajdonba kerülő üzemek, mivel továbbra is gazdasági tevékenységet folytatnak, hozhatnak az állam számára, amelyekből finanszírozható ezen üzemek fejlesztése, versenyképességüknek javítása és újabb állami vállalatok alapítása. Ezen cégek nem csak gazdasági, hanem politikai szempontból is kiemelt jelentőséggel bírnak, mivel ezen vállalatok fogják képezni az ország XXI. századi demokratikus szocialista fordulatának gazdasági alapjait. A rövidtávon  megvalósuló  társadalmasítás mintaként fog szolgálni a jövő szocialista gazdaságának kiépítésében, amelyben a közösségi tulajdonformák dominanciája mellett korlátozott és ellenőrzött formában teret ad a magántulajdonban lévő kisvállalatoknak is.

A dolgozók jogainak védelme, azok erősítése céljából már rövid távon is meg kell szervezni az államosított üzemekben a munkásellenőrzést, ahol pedig lehetőség van rá, a munkásönigazgatást. A dolgozók bevonása a vállalati döntéshozatalban, a gazdasági-termelési folyamatok megszervezésébe és a foglalkoztatási kérdésekbe olyan szocialista típusú üzemek kialakulásához vezet, amelyekben létrejön a valódi munkahelyi demokrácia, a dolgozói kollektíva pedig szabadon rendelkezhet a vállalat életét érintő kérdésekben.

A munkás-önigazgatás bevezetése révén – mivel a dolgozók maguk ellenőrzik és irányítják a vállalat folyamatait - a közösségi tulajdonban lévő üzemek működése átláthatóvá és hatékonnyá válik, így véget vethetünk az állami cégeknél jelenleg is folyó nagymértékű korrupciónak, az indokolatlan osztalékoknak, a több millió forintos fizetéseknek és prémiumoknak, amelyek joggal váltják ki a társadalom felháborodását .

A Népi Front szükségesnek tartja a multinacionális vállalatok gazdasági befolyásának visszaszorítását is. Az állam támogassa a magyar közösségi tulajdonban lévő hipermarketeket és áruházak létrejöttét!

1.2. Az államadósság visszafizetése

Magyarország gazdaságára bénító hatással van a magas államadósság, amelyet az elmúlt 25 év tőkés kormányai lakossági megszorításokkal, a szociális ellátórendszer szétzilálásával és átgondolatlan privatizációval próbáltak kezelni. Bebizonyosodott, hogy az adósságkezelés ezen módszerei nem vezetnek célra, ellenben súlyos anyagi terhet raknak az ország népére, megköti az állam kezét, amely ezáltal nem tud forrásokat biztosítani a gazdasági növekedés beindítását célzó beruházásokra. A Népi Front az államadósság visszafizetése kapcsán három sarkalatos elvet képvisel:

-  tárgyalni kell a hitelezőkkel az államadósság legalább felének elengedéséről és a többi átütemezéséről a gazdaság eredményes működése idejére
- fizetési moratóriumhirdetése
- 30 éves futamidő az adósság törlesztésére

Így küszöböljük ki, hogy az államadósság ne gátolja tovább a gazdaság fejlődését és legyen fedezet a gazdasági növekedés beindítására, a munkájukból élő emberek életkörülményeinek javítását szolgáló tervek megvalósítására. Visszautasítunk minden olyan programot, amely az államadósság visszafizetését a magyar nép kárára, megszorítások vagy bármely más, az életszínvonal további csökkenését okozó elvonással valósítaná meg.

 1.3 A gazdaság kifehérítése, a korrupció felszámolása

Mivel  a rossz adófizetési morál mellett Magyarországon a kisvállalatokra háruló magas adók is problémát jelentenek, egyre nagyobb teret nyer a szürke, illetve feketegazdaság, amely egyrészt több milliárdos adóbevételtől fosztja meg az államot, másrészt tovább növeli  a munkanélküliséget. A feketemunka ráadásul tovább fokozza a dolgozók kiszolgáltatottságát. Azok a cégek, akik kijátsszák az adófizetést és illegálisan foglalkoztatnak embereket, versenyelőnyre tesznek szert az adót tisztességesen fizető cégekkel szemben, akik a versenyhelyzetük romlása miatt létszámleépítésre kényszerülnek. A dolgozók kiszolgáltatottságának  felszámolása érdekében fel kell lépni az illegális foglalkoztatás és az adófizetést megkerülő gazdasági szereplők ellen.

A Népi Front a gazdaság kifehérítésével csökkentené a munkanélküliséget, hogy az állam új bevételi forrásokra tegyen szert, amelyből finanszírozhatóak a gazdaságpolitikai törekvések.  Ezt úgy érthetjük el, ha  megfizethető adókat, szigorú, de ésszerű törvényeket, szabályokat alkotunk,  amelyek egyúttal javítják az adófizetési morált is.

Ezzel párhuzamosan hadat kell üzenni a korrupciónak is! A közpénzek elherdálása jogosan váltja ki a társadalom felháborodását, hiszen a korrupciós ügyek nemzetgazdasági érdekeket sértenek és össztársadalmi szinten lopják meg a munkájukból élő emberek tömegeit.

A korrupció felszámolása céljából átláthatóvá kell tenni a közpénzek felhasználását! Állami-közösségi pénzből megvalósított beruházásoknál csak olyan kivitelezővel szabad szerződni, amelyiknek csak olyan alvállalkozója van, aki a tényleges munkát végzi ( meg kell szüntetni az alvállalkozó alvállalkozójának alvállalkozója sémát); ezeknél a szerződéseknél szigorúan be kell tartatni a szerződés feltételeit: az árat és a határidőt, valamint olyan pénzügyi konstrukciót kell kialakítani a szerződéskötésnél, amely lehetetlenné teszi, hogy a fővállalkozó ne fizesse ki az alvállalkozókat.

Vagyonosodási vizsgálatot kell indítani azok ellen, akik korrupció-gyanús ügybe keveredtek!  A csalás, bűncselekmény bebizonyosodása esetén azonnali vagyonelkobzást kell eszközölni! Szigorítani kell a korrupció büntetőjogi következményét is!

 A korrupció csökkentése érdekében nyilvános, mindenki számára hozzáférhetőek kell legyenek a minisztériumok, hivatalok, önkormányzatok, állami és önkormányzati tulajdonú cégek pénzügyi adatai (pl.: a vezetők fizetése, prémiuma, jutalma; a megkötött szerződések; az állami támogatások összege és odaítélésük indoklása; a kiírt pályázatok előírásai és a nyertes pályázat összes feltétele; stb.)

1.4 Szolidáris adórendszer, a jövedelemelosztás megváltoztatása

Ahhoz, hogy csökkenteni lehessen az éles társadalmi különbségeket, a jelenleg a felső-középosztálynak és a burzsoáziának kedvező adórendszer  gyökeres megváltoztatására van szükség. A Népi Front az igazságosságot és szolidaritást legjobban megvalósítani tudó többkulcsos és progresszív adórendszer híve, mely nem konzerválja a dolgozó osztályok és a tőkések között egyre kritikusabbá váló társadalmi különbségeket, hanem ellenkezőleg: elősegíti a bérből és fizetésből élők, az alsó és a középrétegek életszínvonalának emelkedését, egzisztenciális helyzetük javulását.

E célból a Népi Front:

-          az összesen több, mint 50 millió forint értéket meghaladó magánvagyonok megadóztatását akarja. (vagyonadó bevezetése)

-          progresszívvá tenné a személyi jövedelemadót: az átlagos keresetűeknél 0%-os adókulcs, az átlagbér kétszeresét keresők esetében 15%-os, háromszorosáig 25%-os, négyszereséig 35%-os, míg felette 45%-os adókulcsot vezetne be.

-          progresszívan adóztatná a tőkejövedelmeket

-          élelmiszerek esetén 5%-ra, luxuscikkek esetén 30%-ra, minden másra pedig 15%-ra változtatná az ÁFÁ-t.

1.5 Új kereskedelem-politika

Mivel a magyar export 80%-a  az Európai Unió tagországaiba irányul, azon belül is leginkább Németországba, a magyar gazdaság túlzott mértékben exportfüggő és ezáltal kiszolgáltatott a külföldi felvevőpiacok ingadozó folyamatainak. A magyar gazdasági és nemzeti érdekek azt követelik meg, hogy csökkenjen hazánk exportfüggősége. A Népi Front ezért fokozott támogatást nyújtana a hazai piacoknak és a belső fogyasztás élénkítésére törekedne oly módon, hogy jelentősen mérsékelné az ÁFÁ-t és az alacsony jövedelműek személyi jövedelemadóját.

Új gazdasági partnerek bevonásával szélesíteni kell kereskedelmi kapcsolatrendszerünket. Komoly lehetőségek kínálkoznak az orosz, kínai, az egykori szovjet tagköztársaságok, valamint az arab országok piacain, amelyek kihasználása pozitív hatással lennének a magyar gazdaság teljesítményére. Erősíteni kell Közép-Európa országaival való kereskedelmi együttműködésünket is, mivel csak közös erővel állíthatjuk meg e régió gazdasági kiszipolyozását és leszakadását.

1.6 Pénzügyi reform

A Népi Front olyan pénzügyi reformot szorgalmaz, amelynek fő célja a pénzforgalom ellenőrzése és a pénzkiáramlás, a profit kivitelének megakadályozása. A gazdaság működőképessége enélkül nem őrizhető meg. Magyarország eseteleges Európai Unióból való kilépése során a teljes pénzügyi rendszert, a bankokat közösségi tulajdonba kell venni!

2. Gazdaságfejlesztés irányai, a kitörési pontok

A Népi Front gazdaságpolitikai stratégiája abból az alapelvből indul ki, hogy a célirányos gazdaságfejlesztéssel új fejlődési pályára állítható az ország,és megnyílhat az út a dolgozó, hétköznapi emberek életszínvonalának emelése, a munkanélküliség leküzdése, valamint a társadalom kulturális és anyagi helyzetének javítása felé.

A célirányos gazdaságfejlesztés azt jelenti, hogy a gazdaság azon szektoraiba koncentráljuk az erőforrásokat, amelyek a nagyszabású fejlesztési tervek és beruházások következtében az ország húzó ágazataivá nőhetik ki magukat. Ezen kitörései pontokra való támaszkodás hosszú távon növeli az állam bevételeit, amely ezáltal finanszírozni tudja majd a gazdaságpolitikai célok további megvalósítását és lehetővé teszi azt, hogy olyan szociálpolitikát folytassunk, amely képes megállítani a társadalom tömeges elszegényedését és felszámolni a munkanélküliséget.

2.1  Nemzeti Iparfejlesztési  Terv

A magyar ipar a rendszerváltás egyik legnagyobb vesztese. A féktelen és átgondolatlan privatizáció áldozatául estek olyan, korszerű technológiával rendelkező gyárak is, amelyek jó adottsággal rendelkeztek volna ahhoz, hogy piaci körülmények között is megállják helyüket a versenyben.  A magyar ipar hanyatlása közvetlenül összefüggésbe hozható a magas munkanélküliséggel és Magyarország gazdasági helyzetének általános romlásával, ezért a Népi Front az ország  újraiparosítását tűzi ki célul.

 A Nemzeti Iparfejlesztési Terv keretében

-           felmérjük és állami beruházások keretében újra életre keltjük a gazdaságosan üzemeltethető gyárakat, üzemeket, bányákat. Az így létrejövő vállalatokat társadalmi tulajdonba adjuk, ahol érvényesítjük a munkásellenőrzést és megteremtjük a munkahelyi demokráciát.

-          Húzó ágazattá fejlesztjük és feltőkésítjük a könnyűipart és a feldolgozóipart, az élelmiszeripart, valamint az olyan, több évtizedes hagyománnyal rendelkező iparágazatokat, mint például a gyógyszergyártás, vegyipar, elektronikai ipar, gépgyártás.

-          jogszabályi változtatásokat hajtunk végre, hogy javuljon az iparágazatok versenyhelyzete.

-           ösztönözzük az ipari szövetkezetek létrehozását

-          Létre hozzuk a kockázati tőke alapot, amelyből támogatjuk a kisvállalatokat,  a közösségi tulajdonban lévő üzemeket, segítjük őket tőkeszegénységük leküzdésében és törekszünk arra, hogy a találmányok, kutatási eredmények Magyarországon kerüljenek üzemszerű megvalósításra. A gazdaságpolitika segítse a vállalatok külföldi piacokra való jutását, szélesítse a kereskedelmi lehetőségeiket.

-          Új energiapolitikai stratégiát dolgozunk ki, amelynek célja az energiaimport-szükségletünk minimálisra csökkentése és az energiahatékonyság növelése. Ennek megvalósulása érdekében az egész ország területén – a helyi természeti adottságokat, szakemberek véleményét és a környezetvédelmi szempontokat  figyelembe véve – vízi erőművek, szélerőművek, a geotermikus energiát és a napfényt hasznosítani tudó rendszerek építését kezdeményezzük. 

 2.2. Az Állami Építőipari Program

-          nagyszabású állami építőipari beruházásokat indítunk, hogy csökkentsük a munkanélküliséget és beindítsuk a gazdasági növekedést

-         az egész országra kiterjedő szociális bérlakásépítő projektbe kezdünk, hogy a munkanélküliség csökkentése mellett megoldást találjunk a hajléktalanok, a kiskeresetűek és a fiatalok lakásproblémájára.

-          Állami segítséggel korszerűsítjük a régi lakóépületeket, hogy javítsuk azok hatékonyságát energiafelhasználás szempontjából

-          csatornaépítési beruházásokat indítunk

-          megújuló erőforrásokat használó technológiákat és erőműveket építünk, így csökkenthetjük az ország energiafüggőségét

-          víztározókat és csatornákat létesítünk, amelyek nem csak az árvizek idején jelentenek védelmet a lakosság számára, hanem az aszályos időszakban lehetővé teszi az öntözést, hogy a mezőgazdasági termelésben ne okozzon problémát a szélsőséges időjárás.

-          Alkotmányban rögzítjük a magyar vízkészlet privatizációjának tilalmát

2.3 Agrárpolitika

A magyar vidék jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt negyedszázadban, azonban e változás összességében negatívan érintette a falu népét: a vidék elveszítette népességeltartó erejét, a termelőszövetkezetek és a rájuk épülő feldolgozó üzemek megszűnése egyet jelentett a megélhetés, a munkahelyek elveszítésével, így a magyar falvak miközben fokozatosan elnéptelenedtek, egyre szegényebbekké is váltak.

A Népi Front a magyar vidék felvirágoztatásáért száll síkra. Célunk, hogy a mezőgazdaságot  prosperáló, jól teljesítő ágazattá fejlesszük. Átfogó agrárfejlesztési politikával a falvakat ismét élhető és dinamikusan fejlődő közösségekké formáljuk.

E cél elérése érdekében

-          támogatni kell a termelőszövetkezetek létrehozását. Olyan törvényi környezetet és finanszírozási rendszert teremtünk, amely ösztönzi a  versenyképes, hatékonyan gazdálkodó mezőgazdasági szövetkezetek létrejöttét. A földforgalomban lehetővé kell tenni a mezőgazdasági szövetkezetek tulajdonhoz jutását.

-          A mezőgazdaság teljesítményének javítása érdekében ösztönözzük a magán, családi és szövetkezeti formában működő vállalatok közötti együttműködést, mert az egymást kiegészítő és segítő funkciók támogatásával versenyképesebbé tehető a magyar mezőgazdaság.

-          A szövetkezeteken kívül maradó kis gazdákat a szövetkezeteknek segíteniük kell a munkaeszközök rendelkezésre bocsátásával, valamint az értékesítés terén.

-          megszervezzük a termelőszövetkezetek és a feldolgozóipar beszerző és értékesítő részlegét, így zárva ki a lánckereskedelmet, amely indokolatlan mértékben drágítja meg a termékek árát. Erősíteni kell a helyben termesztett áruk közvetlen értékesítését, a helyi termelők és a vásárlók közötti piaci kapcsolatot.

-          a Népi Front támogatja a feldolgozó, szállító, raktározó, szolgáltató, géphasznosító, biztosító, hitelező feladatokat közösen ellátó szövetkezeteket létrehozását is.

-           A meg nem művelt, állami tulajdonú földeken állami gazdaságokat kell létrehozni.

-          Új Földtörvény elfogadására van szükség! A föld legyen azé, aki megműveli! Magyarországon csak életvitelszerűen 3-5 éve itt élő, állandó magyarországi lakhellyel rendelkező személy, illetve az országban több éve működő magyar többségi tulajdonban lévő társas vállalkozás szerezhessen földet. Az államtól bérelt földek tulajdonjoga ne szállhasson át a bérlőkre, kivéve akkor, ha azok szövetkezeti, vagy más közösségi tulajdonformában folytatnák a mezőgazdasági tevékenységet.

-          Meg kell akadályozni a nagybirtokrendszer kialakulását! A magánbirtok nagysága ne lehessen több 200 hektárnál! Olyan birtokszerkezetre van szükség, ahol a nagy, közepes és kis gazdaságok egymást támogatva és együttműködve nyereséges tevékenységet tudnak folytatni.

-          A Nemzeti Iparfejlesztési Tervvel összhangban fejleszteni kell a mezőgazdaságra épülő feldolgozóipart és élelmiszeripart.

-          Az agrárpolitikát össze kell kapcsolni a vidékfejlesztési koncepcióval, amelynek főbb törekvései közé tartozik a vidék népességeltartó erejének növelése, a vidék életének dinamizálása, sokszínűvé, pezsgővé tétele és európai színvonalúvá fejlesztése. Meg kell akadályozni a falvak elnéptelenedését! E cél elérésben megoldást jelenthet a helyi idegenforgalom, turizmus fellendítése, valamint a szintén helyi kötődéssel rendelkező vállalkozások támogatása, a vidék közlekedési infrastruktúrájának javítása.

2.4 Az innováció támogatása

Magyarország gazdaságának dinamikus fejlődéséhez a kutatás-fejlesztés (K+F) támogatása elengedhetetlenül szükséges. Hazánkban jelenleg a költségvetés kevesebb, mint 1%-ot fordít kutató munkára. A Népi Front célkitűzése, hogy a jelenleginél nagyságrendileg több anyagi forrást biztosítsunk a K+F-re, mivel a technológia fejlesztése nem csak gyáraink, üzemeink termelékenységét fokozzák, hanem hozzájárul a magyar gazdaság modernizálásához, hatékony működési struktúra kialakításához is.

Nem szabad hagyni, hogy a Magyarországon kifejlesztett innovatív találmányokat külföldön szabadalmaztassák! A magyar tudósok, fejlesztők, mérnökök találmányait hazánkban kell gyártani, hogy a szabadalmakból származó bevételek a magyar költségvetést gyarapítsák. Ahhoz, hogy megállítsuk a szellemi tőke külföldre szivárgását, az „agyelszívás” jelenségét, javítani kell a K+F területén dolgozók anyagi megbecsültségét, valamint a tudományos-kutató tevékenységükhöz szükséges technikai-műszaki feltételeket.

Különösen koncentrálni kell a gyógyszergyártás, megújuló energiák, biotechnológia és nanotechnológia területén folyó innováció támogatására.

A kutatás-fejlesztést nemzetgazdasági szinten is szinkronba kell hozni a gazdaságfejlesztés irványvonalával és az oktatási rendszerrel. Szükségesnek tartjuk a különböző tudományágakban folyó kutató-fejlesztő munkák összehangolását, a tudományos eredmények mind szélesebb körben való megismertetését, a tudományos kutatás szabadságának védelmét és humanista érdekeket szolgáló, a gazdaság eredményesebb működését elősegítő találmányok felelős alkalmazását.

2.5 Színvonalas közösségi közlekedést!

A gazdaság rendszerváltást követő kapitalista átalakításának következtében a mezőgazdasági és ipari árutermelés csökkent, ez pedig kihatott hazánk közlekedési vállalataira és hálózatára is.

Legnagyobb  veszteséget a vasút szenvedte. A gyárak bezárása miatt számos vasútvonal vált feleslegessé, csökkent az árufuvarozás volumene, a falvak elnéptelenedése pedig további szárnynvonalak bezárását vonta maga után. A MÁV szervezeti szétzilálása, folytonos átalakítása és részleges privatizációja a vasúti fuvarozás minőségi javulása helyett csak káoszt, átláthatatlan működést eredményezett.

Az áruszállítás közútra terelése céljából, valamint külföldi nagytőke Magyarországra vonzása reményében túlzott hangsúlyt kapott az autópályák építése, amelyek a korrupció miatt irreális költségek árán valósultak meg. A várt eredmény elmaradt. A hazai közlekedési infrastruktúra állapotában nem következett be általános javulás. A megoldást az jelentheti, ha a gazdasági-társadalmi igények figyelembe vételével új irányt szabunk a közlekedésfejlesztésnek.

A Népi Front a vasúti és vízi közlekedés elkötelezett híve. Célunk, hogy az árufuvarozás a lehető legnagyobb mértékben ismét a vasútra kerüljön, ezáltal kímélve országunk természetét, valamint a közutak állapotát. A áruk és kamionok vasútra tételével biztonságosabbá is tehetjük a közúti forgalmat.

A vasúti hálózat bővítése és korszerűsítése gazdasági növekedésünket serkentő beruházási lehetőségként lép fel, ezért a közlekedés fejlesztésére szánt erőforrásainkat a vasúti infrastruktúrához kapcsolódó iparágazatok – gépgyártás, vagongyártás, fémipar – erőteljes támogatására kell fordítani. Mindez nem csak a vasút állapotának általános javulását, hanem az elöregedett járműállomány modernizálását is megoldaná, továbbá az ipar fellendülése következtében új munkahelyek is létrejönnének.

A városi közlekedésben áttörő eredményt kell elérnünk. A Népi Front a városi közlekedés minden formáját támogatja, amely a lakosság igényeihez igazodva környezetkímélő módon oldja meg a szállítási feladatokat.  Kiemelt állami projektként átfogó közlekedésszervezési reformra van szükség Budapesten és vidéken egyaránt.

Ha tetszett a cikk, kérlek oszd meg az ismerőseiddel!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

csatlakozznf1

Facebook Twitter RSS Feed 

Lájkoljon minket a facebookon!

Megmozdulások

frontoldallogo
szolidaritasialap


 

redmail