A rendszer ellenzéke

A 21.századi szocializmusért

Hírek

A Népi Front stratégiai és taktikai irányvonala

Népi Front: marxista-kommunista párt

Politikai stratégiáját alapvetően határozza meg az a tény, hogy a Népi Front rendszerellenes, marxista-kommunista párt, amelynek deklarált programcélja a kapitalizmus meghaladása, a 21.századi szocializmus felépítése. Nem vagyunk szociáldemokrata szervezet. A mind inkább kiéleződő társadalmi egyenlőtlenségek, az egyre súlyosabbá váló szociális válság, valamint a gazdaság tartósan romló állapota a tőkés rendszer ellentmondásos működésének egyenes következményei, ezért azok megoldása csak a kapitalizmus megszüntetésével és a jövő, demokratikus, szocialista berendezkedés megteremtésével érhető el. A Népi Front nem csak a Fidesz-KDNP kormány, hanem az elmúlt 25 év, a fennálló tőkés rendszer ellenzéke.

Nincs forradalmi helyzet

Magyarországon az egyre nagyobb méreteket öltő szociális katasztrófa és a fokozódó társadalmi elégedetlenség ellenére nincs forradalmi helyzet. A burzsoázia vagyonfelhalmozásával párhuzamosan folytatódik a középosztály gyorsuló ütemű lemorzsolódása és a szegénységben élők 3.3 millió fős táborának folyamatos bővülése. A növekvő társadalmi különbségek ellenére a tömegek politikai érettsége még nem fejlődött arra a szintre, hogy az elnyomott osztályok felismerjék saját érdekeiket és a szocialista forradalom elkerülhetetlenségét. Magyarország tőkés politikai rendszerét nem veszélyeztetik olyan masszív, elemi erejű társadalmi mozgások, amely a kapitalizmus falait megremegtetné.

A regnáló kormánnyal szemben elégedetlen állampolgárok Magyarország válságos állapotáért kizárólag a Fidesz-KDNP kormányzatot teszik felelőssé. Kilátástalan élethelyzetüket nem az 1989-es rendszerváltásra és a kapitalizmusra vezetik vissza vissza, így a társadalom egy jelentős részének kormányellenes hangulata nem transzformálódik antikapitalista politikai magatartássá. Ezt jelzi, hogy a Fidesz-kormánnyal szemben kritikus tömegek túlnyomó többsége nem kérdőjelezi meg a piacgazdaság és a burzsoá áldemokrácia létjogosultságát, és szimpátiával tekintek az európai nagytőke intézményesült integrációjára, az Európai Unióra, amely számukra a nyugatias politikai értékrendet, a demokrácia eszményét testesíti meg. A forradalmi helyzet kibontakozását gátolja, hogy a legelnyomottabb társadalmi osztályok – hiteles ellenzéki alternatíva hiányába politikai passzivitásba vonultak.

Tőkés körülmények között is antikapitalisták maradnunk

Mivel sem Európa más országában, sem pedig hazánkban egyelőre nincs realitása a szocialista forradalom kirobbantásának, a Népi Front politika napirendjét az aktuálpolitikai küzdelmekben való részvételnek és a közélet eseményeire való reagálásnak kell dominálnia. Pártunk hosszú távú stratégiájának kialakításában alapelvnek tekintjük, hogy kapitalista körülmények között forradalmi baloldali, rendszerellenes célokat szolgálunk, így politikai gyakorlatunk fő vonását továbbra is az antikapitalista adja.. Ezen elvek mentén adunk választ a legfontosabb stratégiai kérdésekre és fogalmazzuk meg közeljövőbeli céljainkat.

Kormányváltást neoliberális visszarendeződés nélkül: harc a Fidesz-KDNP és az álbaloldal ellen

A Népi Front nemzeti sorskérdésnek tartja a Fidesz-KDNP kormány leváltását és egyúttal a szociálliberális visszarendeződés megakadályozását, ellenzéki pártok újbóli hatalomra jutását.

Az 1989-es rendszerváltás után egymást követő jobboldali kereszténydemokrata-konzervatív és a liberálisokkal szövetkezett szocialista kormányok mérhetetlen károkat okoztak Magyarországnak. Az országot kormányzó Orbán-kabinet, és a jelenleg ellenzékben lévő balliberális pártok egyaránt bűnösök az ország elszegényedéséért, a gazdaság rossz állapotáért, a társadalom válságos állapotáért.

A Népi Front antikapitalista, kritikai politikája ezért a társadalmi igazságtalanságok és szociális egyenlőtlenségek elleni fellépés igényével egyforma mértékben koncentrálódik a kormány és az ellenzéki pártok tevékenységére. A 89-es rendszerváltó elit 25 éve tartó töretlen uralmának véget vetése Magyarország felemelkedésének záloga.

Elutasítjuk a „kisebb rossz” elvének alkalmazását

Pártunk marxista, kommunista párt, amely a tőkés osztály pártjai között zajló hatalmi harcokban nem válhat sem a liberális, sem pedig a konzervatív-jobboldali erők csatlósává.

A Népi Front ezért visszautasítja a „kisebbik rossz” elvének alkalmazását, amely a burzsoázia liberális érdekcsoportjainak hatalomra segítését szorgalmazza a tőkés osztály konzervatív pólusával szemben arra a téves nézetre hivatkozva, hogy a szociálliberális kormányok szolidárisabbak a dolgozókkal. A polgári baloldal pártjainak népszerűtlen, dolgozó-ellenes, megszorító intézkedések sorozatára épülő neoliberális politikája vezetett a Fidesz-KDNP koalíciót kétharmados győzelméhez. Ezért a parlamenti ellenzéki pártokat súlyos történelmi felelősség terheli. Hatalomba való visszatérésük a neoliberális kurzus reneszánszát hozná magával, amely ismét a Fidesz 2010-hez hasonló tragikus túlnyeréséhez vezetne.

Amennyiben a kormányváltás érdekében a Népi Front alárendelné hosszú távú forradalmi céljait a balliberális erőknek, a pártunk a szociáldemokratizálódás útjára lépve elveszítené marxista lényegét, erkölcsi és ideológiai tartását, amely a párt megsemmisülését jelentené.

A Népi Front ezért a kormányváltás véghezvitelében semmilyen formában nem tekinti szövetségesének az ellenzék álbaloldali pártjait. Elutasítunk miden olyan koncepciót, amely a hitelét vesztett politikai elit túlélését szolgálja. A pártnak nem feladata sem az MSZP, DK, Együtt2014, LMP, PM újbóli kormányra kerülését, sem pedig a Fidesz-KDNP hatalmon tartását.

Kormányváltás objektív feltételeinek megteremtése

Az ellenzékben lévő balliberális szervezetek nem rendelkeznek tömegtámogatással, ezért jelenlegi formájukban alkalmatlanok arra, hogy valódi alternatívát nyújtsanak a kormánnyal szemben. A Népi Front álláspontja szerint a Fidesz-KDNP kormány országgyűlési választáson történő megbuktatásának akkor van esélye, ha egy széles körű népi összefogás talaján létrejön egy új politikai erő, amelyet nem a múlt kompromittálódott politikusai, bukott pártjai, hanem hazánk kudarcokkal teli 25 évét elutasító új politikai generáció vezet. E politikai formáció küldetése, hogy a szolidaritás jegyében programot alkosson Magyarország legégetőbb társadalmi-gazdasági és szociális problémáinak megoldására, és egységbe kovácsolja a kormánnyal és annak ellenzékével egyaránt elégedetlen tömegeket. Mindezek hiányában a kormányváltásnak nincsenek meg a politikai feltételei.

Népi Front az új kormányváltó alternatíva megteremtése érdekében támogatóan fordul a társadalmi igazságosság elve mentén szerveződő közösségek felé és szorgalmazza a rendszerváltó politikai elittel szembeforduló állampolgári kezdeményezések közötti szoros együttműködés kialakítását.

Antifasiszta összefogással a Jobbik ellen!

Hazánk szociális és etnikai konfliktusokkal terhelt társadalmi közegében a szélsőjobboldal jelentős politikai befolyásra tudott szert tenni. A leszakadó társadalmi rétegek számára a Jobbik vonzó alternatívává nőtte ki magát. Erős baloldali váltópárt hiányában fennáll a veszélye annak, hogy a Fidesz-KDNP távozását kívánó állampolgárok az eddiginél is nagyobb méretekben sodródnak a Jobbik irányába. A szélsőjobboldal térnyerése magában hordozza azt a veszélyt, hogy a jelenleg plurális magyar pártrendszert egy jobboldali orientáltságú kétpártrendszer váltja fel, amelyben a konzervatív-kereszténydemokrata szövetség mellett a radikális jobboldal válik a meghatározó pólussá.

A Nép Front hazafias kötelességének és nemzeti érdeknek tartja az újfasiszta tendenciák elleni fellépést. Széles antifasiszta összefogás keretében szövetségre lépünk mindazon demokratikus, haladó szellemiségű szervezetekkel, amelyek elhatárolódnak a fasizmus táptalajának számító neoliberális doktrínáktól és nem zárják ki az együttműködés lehetőségét a kommunista baloldallal. A Népi Front nem kíván akcióegységet alakítani azokkal a politikai pártokkal, amelyek az antiszemitizmus, rasszizmus és homofóbia elleni antifasiszta küzdelmet a liberális és antikommunista nézőpontjából kívánják megvívni.

Szolidaritás a dolgozók érdekvédelmi harcával

A Népi Front a dolgozó emberek pártja. A társadalom elnyomott osztályait, a bérből és fizetésből élőket, munkanélkülieket, a jövőjükért aggódó ifjúságot képviseli. Szolidárisak vagyunk a szervezett munkások érdekvédelmi harcával. Törekszünk a párt szakszervezeti kapcsolatainak bővítésére, erősítésére. Pártunk aktivitása a társadalom kizsákmányolt rétegeinek politikai öntudatra ébredésére irányul, hogy a kapitalista rendszer belső ellentmondásait lelepve az elégedetlen tömegekből forradalmi mozgalmat szervezzen.

Viszonyunk a radikális baloldal más szervezetéhez

A magyarországi radikális baloldalt a megosztottság és erőtlenség jellemzi. Szervezeteinek ideológiai sokszínűsége kizárja e pártok, baloldali civil szervezetek közös platformra kerülését, egy esetleges választási szövetség létrehozását. A Népi Front konkrét ügyek kapcsán, véleményazonosság esetén azonban – miként más világnézető társadalmi szervezetekkel is - kész minden olyan rendszerkritikus, marxista párttal és civil szervezettek akcióegységre lépni, amely az együttműködést nem kívánják sem a balliberális oldal hatalmi törekvéseinek segítésére felhasználni.

Semmilyen formában nem működünk együtt olyan pszeudó-kommunista párttal, amely szélsőjobboldali mozgalmakkal tart fent kapcsolatot.

Internacionalista együttműködés a békéért, az imperializmus ellen

Az imperialista országok világuralmi törekvései nemzetközi konfliktusok kiéleződőséhez vezetnek, amelyek destabilizálják a Föld különböző régiót. A tőkés hatalmak közötti kíméletlen gazdasági versengés törvényszerű következménye a nemzetközi kapcsolatok feszültté válása, amely állandó háborús fenyegetettséget jelent .

A Népi Front a világ más kommunista pártjaihoz hasonlóan a béke védelmében száll síkra. Elítéljük az imperialista országok háborús,uszítását, a nemzetközi konfliktusok katonai úton való rendezését. Fellépünk a békeszerető népek nacionalista indíttatású szembefordítása ellen. Tiltakozunk, hogy az emberi jogok védelmének és a demokrácia nemes eszméjére hivatkozva az Amerikai Egyesült Államok közvetve vagy közvetlenül beleavatkozzon más országok belpolitikájába. Ennek megfelelően a Népi Front külpolitikai téren az euroatlanti szövetség, a NATO bírálatára helyezi a hangsúlyt. Támogatjuk azokat a törekvéseket, amelyek a NATO feloszlatását szorgalmazzák. Kritikus szemmel tekintünk az Európai Unió működésére. A Népi Front számára az Európai Unió nem a demokrácia, hanem a tőkés érdekek megtestesítője.

A következő időszak nagy feladatai közé tartozik a Népi Front külkapcsolatainak kiépítése, hogy a nemzetközi munkásmozgalom részeként erősítsük a világ antikapitalista baloldali erőinek szövetségét.

Lelkesedéssel fordulunk Latin-Amerika forradalmi mozgalmai, a 21.századi szocializmust építő országok felé.. Példaként tekintünk a venezuelai bolivári forradalomra, a szocialista Kubára és Bolívia forradalmi átalakulására. A Népi Front szolidaritást vállal az önrendelkezésért és függetlenségért küzdő népekkel, az imperialista nagyhatalmak elnyomásával szembeszálló népi felszabadító mozgalmakkal. Kiállunk a palesztinok, kurdok, baszkok és más népcsoportok igazságos függetlenségi harca mellett.

Európai vonatkozásban azokat marxista pártokat tekintjük szövetségesünknek, amelyek következetes, radikális baloldali politikát folytatnak a kapitalizmus meghaladásának érdekében és nem áldozzák fel szocialista céljaikat pillanatnyi érdekekért. Elhatárolódunk reformista-opportunista politikát folytató pártoktól.

Népi Front jelene és jövője

Kedvezőtlen politikai viszonyok

A Népi Front álláspontja szerint a politikai erőviszonyok nem teszik lehetővé azt, hogy a balliberális pártok marginalizálódása következtében létrejött politikai űrt a radikális baloldal töltse be. Bár erős választói igény mutatkozik egy klasszikus baloldali értékrendet képviselő és szociális irányultságú párt megjelenésére, a marxista eszmék társadalmi elutasítottsága továbbra is magas. Az állampolgárok nem a kommunista baloldaltól várják az új ellenzéki erő létrehozását, ezért a jelenlegi körülmények közepette nem lehetséges egy mérhető tömegtámogatást élvező új kommunista politikai pólus kialakítása.

Korlátozott lehetőségek

Tagjaink és szimpatizánsaink politikai elhivatottsága, szilárd kommunista meggyőződése, áldozatvállalásuk, valamint a 21.századi szocializmus majdani győzelmébe való hitük pártunk éltető ereje. Mozgásterünk azonban rendkívül korlátozott és ez megnehezíti a Népi Front politikai térben való megjelenését. Ezen akadályok leküzdése felé a párt társadalomba való beágyazódása és belpolitikai helyzet változása nyithat csak utat.

A szélsőséges antikommunista politikai közeg pártunk további létezését fenyegeti. Mivel a Népi Front alulról építkező és önfenntartó szervezet, az országos hálózat gyors kiépítéshez szükséges anyagi-emberi erőforrások hiányában nem rendelkezik a tömeges méretű pártszervezés eszközeivel.

Tovább rontja a párt megerősödésének esélyeit, hogy a Frontot körülvevő médiablokád minimalizálja az országos közvélemény-formáló hírcsatornákon való szereplés lehetőségét, ezért politikai üzeneteink nem juthatnak el a választópolgárokhoz. Mivel nem várható pozitív fordulat körülményeink megváltozásában, kommunista pártunknak a kedvezőtlen politikai feltételek ellenére is meg kell találnia azokat a módszerek, amelyek alkalmazásával lassan, de biztosan elindulhatunk a népi ellenállás életre hívásának történelmi útján.

Folyamatos készenléti állapotban kell lennünk! Az internet adta lehetőségek kihasználása, az internetes munka elmélyítése kulcsfontosságú a párt jövője szempontjából. A Népi Frontnak korszerű és jövő-orientált párttá kell válnia, ezért a munkásmozgalom hagyományainak ápolása mellett fektessünk nagyobb hangsúlyt az aktuálpolitikai témákra!

Cél: országos, szervezett erővé válni

Ahhoz, hogy az antikapitalista baloldal újra befolyásos tényezőként lehessen jelen a magyar belpolitikában, dinamizálni kell a kommunista mozgalmat. Ez az elhatározás pártunk stratégiájának központi eleme. Célunk, hogy a marxista erők országos hálózatának kiépítésével a Népi Front a jövő hosszú, küzdelmes évei során a radikális baloldal vezető erejévé váljon és képes legyen újból visszahelyezni az antikapitalista tábort a magyar politika térképére.

Sejt: az antikapitalista ellenállás helyi bástyája

A Népi Frontot hálózatát Magyarország településein működő sejtek alkotják. Pártunk eddigi működése során levonható tapasztalatok hasznosításával újra kell hangolnunk a sejtek szerepkörét. A sejtek feladata a továbbiakban nem korlátozódhat csupán a pártvezetés központi határozatainak végrehajtására: olyan szervezett, élő közösségként kell funkcionálniuk, amelyek aktív részesei a települések közéletének. A kommunista sejteknek a lokális ügyekben való megnyilvánulás és a helyben kifejtett aktivitás révén a párt társadalmi beágyazottságának megteremtésére kell törekdniük. Feladatuk továbbá a Népi Front országos politikájának népszerűsítése, céljainak, nézeteinek választópolgárok felé történő kommunikálása, a párt építése, valamint olyan mozgalmi programok szervezése is, amelyek elősegítik a párttagok és a szimpatizánsok közötti kapcsolat kialakulását, az elvtársi közösségek erősödését. A sejtekre hárul az a nehéz feladat is, hogy munkavégzésük feltételeinek megteremtése céljából leküzdjék a párt infrastrukturális nehézségeiből – elsősorban a pártirodák hiányából származó akadályokat.

Fegyverünk: az utca és az internet

Mivel pártunk az országos média és sajtófelületeken nem kap megnyilvánulási lehetőséget, a párttagok feladata, hogy Népi Front üzeneteinek eljuttassák a dolgozó emberekhez. Ennek két módja van: az utcai agitáció és az internet.

A Népi Front sejtjei erejükhöz és lehetőségeihez képest folytassanak utcai standolást, amely keretében megszólítják a járókelőket és terjesztik körükben a párt röplapjait. A párt tagjai gondosan megtervezett koncepció alapján, jól előkészített akciók keretében végezzenek rendszeres agitációs munkát a piacok bejáratánál, a gyáraknál, forgalmas köztereken, az egyetemek előtt. Találjuk meg annak módját, hogy a párt kis létszáma ellenére is tudjon élni az utcai politizálás alternatív eszközeivel!

A Népi Front szűkös erőforrásait az utcai jelenlét mellett fordítsa az internetes munkára. Hozzunk létre külön pénzügyi alapot internetes tevékenységünk finanszírozására.

Frontoldal

Mivel a tőkés államokban a tömegtájékoztatás intézményei – a televízió, rádió, napilapok – a burzsoázia osztályuralmát szolgálják, a kommunista párt nem támaszkodhat ezen kommunikációs csatornák használatára. A Népi Frontnak ezért meg kell teremtenie önálló, kapitalista sajtótól és médiától független hírforrását. Ennek érdekében 2015 márciusától a párt Frontoldal néven futó internetes blogja hivatalosan bejegyzett online újságként folytassa tovább munkáját.

Munkacsoportok

A munkacsoportok olyan műhelyek, amelyek a pártmunka egy-egy konkrét területének koordinálásáért felelnek. Céljuk, hogy a párt tagjai egyéni feladatvállalás szerint, lehetőségeikhez mérten a sejtben végzett tevékenységük mellett bekapcsolódjanak a központi pártmunkába is és mentesítsék az országos elnökséget az operatív irányítás terheitől. A munkacsoportok nem döntéshozó testületek, jogkörük kizárólag a párt konkrét feladatainak végrehajtására korlátozódnak. Egy párttag egyszerre több munkacsoportban is vállalhat feladatot.

A pártszervezési munkacsoport a tagtoborzásért és a szimpatizánsokkal való kapcsolattartásért felelnek. A kommunikációs munkacsoport a Népi Front internetes tevékenységét vezeti, a külpolitikai munkacsoport biztosai pedig a párt nemzetközi kapcsolatainak kiépítésén dolgoznak.

Ideológiai munkáról

A magyar kommunista mozgalom modernizációja azt jelenti, hogy a marxizmus-leninizmus ideológiáját, Marx, Engels és Lenin tanait korunk viszonyaira ültetjük át. Pártunk első kongresszusa ennek jegyében fogadta el a 21.századi szocializmus magyarországi programját. A kommunista erők megújulásához szilárd elvi alapok szükségesek, ezért a pártnak koncentrálnia kell az elméleti-történelmi témák marxista megközelítésű feldolgozására. Ideológiai munkának fő sodrában a 21.századi szocializmus gondolatának népszerűsítése és a kapitalizmus ellentmondásainak leleplezése és a kommunista eszme védelme álljon. Tegyük egyértelművé a társadalom előtt, hogy a Népi Front nem nosztalgiapárt, azaz nem a múlt, hanem a jövő demokratikus társadalmáért, a 21. századi szocializmusáért küzd és nem kívánja megismételni az 1989 előtt elkövetett hibákat. Mindemellett a párt végezzen elemző-kutató munkát a jelenünket befolyásoló történelmi kérdések kapcsán és az összefüggések helyes feltárásával határozza meg álláspontját a Horthy-rendszer, az 1956-os események és a rendszerváltás kérdéskörével kapcsolatban.

Kommunista Szeminárium

Minden kommunista számára kötelesség a marxizmus elsajátítása, a társadalomtudományokban való jártasság. A párt politikai munkájának fejlesztése és minél magasabb szintre való emelése szempontjából elengedhetetlenül szükséges a párttagok aktuális ismeretekkel való felvértezése, folyamatos politikai képzése és felkészítése a politikai tevékenység gyakorlati módszertantára. A Népi Front ezért a párt tagjai és aktivistái számára új marxista iskolát indít Kommunista Szeminárium néven, amely keretében évente négy alkalommal lehetőség nyílik a munkásmozgalom elméleti és gyakorlati kérdéseinek megvitatására és feldolgozására.

Nyitás a civil szféra irányába

A 2014. október-novemberi tömegtüntetések rávilágítottak a civil szféra mozgósító erejére. A Népi Front nem vonhatja ki magát a nagy társadalmi mozgásokból. A közeljövőben is törekszünk a párt programjával és értékrendjével összeegyeztethető civil kezdeményezésekbe való részvételre. A Népi Front teremtse meg annak lehetőségét, hogy a párt tagjai az antikapitalista politikai áramlatot képviselve megjelenhessenek a civil szférában is.

Elfogadta a Népi Front II. kongresszusa

Budapest, 2015. január 31.

Új vezető a Front budapesti szervezetének élén

 npifrontlogo-muvesziSzombaton a Népi Front budapesti tagjai azért gyűltek össze, hogy megválasszák a fővárosi sejt új titkárát és elmondják meglátásaikat a párt jelenlegi helyzetéről. A szervezet tagsága tartózkodás és ellenszavazat nélkül választotta meg Fogarasi Zsuzsannát a budapesti szervezet titkárának. Fogarasi elvtársnő neve nem ismeretlen a magyar munkásmozgalomban. Számos publikáció, politikai cikk szerzője és az utcai megmozdulások aktív résztvevője.

Bővebben...

A Nagy Októberi Szocialista Forradalmat ünnepelte az egri sejt

okt17Idén,az 1917-es Nagy Októberi Szocialista Forradalom 97. évfordulóján, a Népi Front egri sejtjének tagsága rendhagyó összejövetel keretében emlékezett a nemzetközi munkásmozgalom eddigi történetének legjelentősebb eseményéről. A rendezvény keretében kivetítőn került megtekintésre Szergej Mihajlovics Eizenstein, Október c. 1927-es filmje, mely a forradalom előzményeit, és főbb eseményeit, mint pl. a Téli Palota ostromát igyekszik bemutatni.

Bővebben...

A francia Baloldali Front tragédiája intő jel a magyar kommunistáknak

frontdegauche1A Népi Frontban lassan hagyománnyá válik, hogy pártunk Franciaországban élő tagja, Georges Auspitz elvtárs hazalátogatásakor kötetlen baráti beszélgetés során megosztja véleményét a Front tagjaival és szimpatizánsaival a francia politika főbb fejlődési irányairól, köztük az antikapitalista baloldal helyzetéről. E beszélgetések fontos tapasztalatokkal gazdagítják a magyar kommunistákat és segítenek abban, hogy a Népi Front megőrizze következetes marxista politikai irányvonalát.

Bővebben...

„Az internetadó csak fekély a seben” – mi tudjuk, a kórokozó neve: kapitalizmus!

egernetadoA budapesti tüntetések mellett több vidéki városban is utcára vonult a számtalan elégedetlen, joggal dühös ember; Egerben a Népi Front tagjai is csatlakoztak.

A Dobó téren összegyűlt mintegy félezer ember előtt a civil szervezők, aktív politikai szereplők helyett igyekeztek az utca emberét megszólaltatni. Fekete Valér, az egriek számára ismert és elismert graffiti művész (a tüntetés helyszínén készített műve képünkön), civilben középiskolai tanár nem csak az internetadó helytelen és primitív ötletére, hanem az egész rendszer működésképtelenségére is felhívta a figyelmet.

Bővebben...

csatlakozznf1

Facebook Twitter RSS Feed 

Lájkoljon minket a facebookon!

Megmozdulások

frontoldallogo
szolidaritasialap


 

redmail