A rendszer ellenzéke

A 21.századi szocializmusért

Ideológiai Minimum

 Fejezetek: 

I. Népi Front: baloldali rendszerkritikus párt

II. XX. századi demokratikus szocializmus

III. Szövetségi politika,politikai taktika

IV. Antifasizmus

V. Hazafiság

VI. Internacionalizmus és antiimperializmus

VII. Szolidaritás,népjólét

Mi az ideológiai minimum?

Az ideológiai minimum alapelveket rögzít, melyek a párt szellemiségét,
politikájának jellegét és működésének fő irányvonalát, sarokpontjait meghatározzák.Tekinthető egy párttagok által, egymással kötött szerződésnek is, aminek keretében a Népi Front tagjai vállalják, hogy a rögzített  alapelvek, értékek, célok, mindenkire nézve kötelező érvényűek, és megkérdőjelezhetetlenek; azaz maximális egyetértést kívánnak. Az ideológiai minimum hivatkozási alap  - a vitás politikai, ideológiai kérdésekben - iránytű és támasz, fontos döntések meghozatalakor, egyben  biztos pont akkor, ha céljainkra kell emlékeztetnünk egymást, vagy önmagunkat. Ugyanakkor az ideológiai minimum nem tekintető pártprogramnak, vagy választási programnak.

Miért van szükség az ideológiai minimumra?

A munkásmozgalom ideológiailag mindig is sokszínű volt, mely gyakran idézett elő  különböző irányzatok közötti konfliktusokat.

Ezek a konfliktusok sokszor szükségszerűek voltak (kommunista és szociáldemokrata irányzat eltávolodása), ugyanakkor számos esetben okoztak súlyos károkat. Napjainkban is érvényes az, hogy a kommunisták nagy családjába tartozó elvtársak bizonyos kérdésekben eltérően gondolkodnak.

Az a párt, amelyik nem tudja kezelni ezeket a konfliktusforrásokat, állandóan szembesül azzal, hogy a pártéletet belső viták nehezítik, amelyek előbb-utóbb elmérgesednek, és végül kisebb-nagyobb csoportok, alapszervezetek kilépéséhez vezetnek. Ez történt és történik a két Munkáspárt esetében is. 

A rendszerváltás utáni magyar kommunista mozgalmat ugyanis, a megosztottság jellemzi, amelynek forrása az önmagát az  MSZMP eszmei örököseként definiáló Munkáspárt, és (a 2005-ös pártszakadás során kivált Vajnai Attila-féle) Munkáspárt 2006 közötti ellenséges viszonyban realizálódik.

Míg Thürmer Gyula munkáspártja opportunizmussal vádolja a „baloldali összefogást” hirdető euro kommunista Munkáspárt 2006-ot, addig ők a szektás, dogmatikus, sztálinista jelzővel illetik az egyre inkább elszigetelődő és magára maradó Magyar Kommunista Munkáspártot.

Magyarországon egyik irányzat sem tudott megerősödni, aminek okát nemcsak a belső hatalmi harcokban, viszálykodásban, széthúzásban, hanem a baloldali értékek hiteltelen képviseletében kell keresni.

A Népi Front által képviselt  ideológia,  nem eurokommunista, de nem is sztálinista, dogmatikus irányvonal.

Olyan új szocializmus képet hirdetünk, ami megpróbálja áthidalni a kommunista mozgalmon belüli ideológiai ellentéteket, és véget vet a kommunista mozgalom szétforgácsoltságának, viszályos, konfliktusokkal terhelt állapotának.

Ha elfogadjuk az ideológiai minimumot, mint a pártműködés egyik lényeges alapelvét, létrejön a párton belül az együttműködésre, demokráciára, toleranciára épülő légkör, mely lehetőséget ad a nézeteltérések sikeres kezelésére, az újító gondolatok befogadására, megvalósítására, és a párt céljaival egyetértő emberek integrálására.

Ettől lesz a Népi Front valódi, élő szervezet.

I.Népi Front: baloldali rendszerkritikus párt

Logo vglegessssssss

A Népi Front korszerű, XXI. századi radikális baloldali politikai közösség, amely ideológiáját a munkásmozgalom kommunista, szocialista hagyományaira, valamint korunk marxista rendszerkritikájára építi.

Mint baloldali rendszerkritikus párt, nem hiszünk a kapitalizmus megreformálhatóságában. Bár sok olyan, főleg szociáldemokrata nézet van, amely bírálja a kapitalista piacgazdaság kontrollálhatatlan folyamatait, a szociális igazságtalanságokat, egyik szociáldemokrata párt sem kérdőjelezi meg a bajok igazi forrását: a kapitalista piacgazdaságot. 

Einsten szerint „lehetetlen egy problémát ugyanazokkal az eszközökkel megoldani, mint amelyek magát a problémát létrehozták.”

A Népi Front a politikában is érvényesnek tekinti a fenti idézetet, ezért napjaink gazdasági és társadalmi gondjaira nem kapitalista, hanem a jobb életminőséget szolgáló demokratikus szocialista alternatívát kínálunk.

Az ember és a természet kizsákmányolására épülő kapitalizmus lényegénél fogva alkalmatlan arra, hogy a társadalmi többség jólétét szolgálja.

A kapitalista rendszer nem teremti meg a társadalom többségének jólétét. Célunk a kapitalizmus meghaladása, hogy helyébe demokratikusabb és igazságosabb rendszer, a XXI. századi új szocializmus lépjen. Ennek érdekében marxista nézőpontból bíráljuk a kapitalizmus fenntartásában érdekelt társadalmi, politikai szervezeteket. Politikánk pillérét a következetes baloldali antikapitalizmus adja.

A Népi Front a rendszerváltás veszteseit, azaz a társadalom többségének érdekeit képviseli.

Kiállunk a munkavállalók, dolgozók, munkanélküliek, bérből és fizetésből élők érdekeiért.

Támogatjuk a közalkalmazottak, munkások, mezőgazdaságban dolgozók szociális követeléseit. Felkaroljuk az ifjúság ügyét, szövetségesünknek tekintjük azokat a kisvállalatokat, egyéni vállalkozókat, akik megfeszített munkával küzdenek azért, hogy családjuk és munkatársaik számára biztosítani tudják a megélhetést.

A Népi Front nem az állampolgárok felett álló elitszervezet, hanem azon emberek szövetsége, akik Magyarország jövőjét szocialista módon képzelik el.

A Népi Front tehát ebből adódóan a mindennapi emberek kezében eszköz, hogy a rajta keresztül fejezzék ki politikai akaratukat, befolyásolják a társadalmi folyamatokat.

A Népi Frontot, a kapitalizmus veszteseinek összefogásaként is lehetne definiálni, amely összefogás keretében képes hangot adni a nép akaratának, ezáltal megkerülhetetlen politikai üggyé emelve a társadalom valós gondjait.

A Frontnak hatékonyan és szervezetten kell működnie, a fegyelem és a demokratikus döntéshozatal maximális megvalósítása mellett.

II. XXI. századi demokratikus szocializmus

A Népi Front célja a kapitalizmus meghaladása, a XXI. századi demokratikus szocializmus felépítése. A „demokratikus szocializmus” sok esetben takar opportunista, a tőkés rendszerrel megalkuvó politikai nézetet. A mi felfogásunkban azonban mást jelöl. Nem hiszünk a kapitalizmuson belüli szociális reformok hosszú távú sikerében, mert amíg a magántulajdon dominanciáján alapuló kizsákmányolás az elve a társadalom és gazdaság működésének, az időleges hangulatjavító és életszínvonal-növelő látszatmegoldások nem hoznak valódi változást a dolgozó emberek, bérből és fizetésből élők számára. demokratic-socialismA szocializmus megteremtéséről, mint történelmi célról nem mondunk le! A XX. századi demokratikus szocializmus modelljének a gazdasági rendszere a közösségi tulajdon dominanciáján alapszik, ugyanakkor szükségesnek tartjuk bizonyos területen a kisvállalatok szintjén lévő magántulajdon létezését korlátozott és ellenőrzött formában. A XXI. század demokratikus szocializmus, kifejezi viszonyunkat a múlthoz és a jövőhöz egyaránt, valamint  jelzi politikai módszereinket is

Nem kívánjuk visszahozni a múltat, tanultunk annak hibáiból. Elhatárolódunk az eszménk nevébe elkövetett bűnöktől és azoktól, akik a szocializmus zászlaja alatt követtek el emberiségellenes cselekedetek. Nem akarunk újra diktatúrát, sem egypártrendszert, nem vállalunk közösséget a sztálinista önkényuralom egyetlen népellenes mozzanatával, koncepciós perével, deportálásával sem. Elutasítjuk az emberi jogok sárba tiprását, a szólásszabadság és gyülekezési jog korlátozását és minden olyan antidemokratikus gyakorlatot, amelyhez erőszak és vér párosul.

A szocializmus nevében elkövetett bűnök azonban nem az eszme lényegéből fakadnak. Az akkori döntéshozók, pártvezetők hibás, törvénysértő politikai eljárásainak tragikus következményeiért nem terheli felelősség napjaink baloldali nemzedékét.

Mivel a demokratikus szocializmus a marxizmus új, XXI. századi modellje, eszménket a legkisebb mértékben sem lehet azonosítani a sztálinizmussal.

A sztálinista pártvezetők a szocializmust eszközként használták fel.  Saját zsarnoki hajlamuk kiélésére, szocializmus humanisztikus jellegét sárba tiporva követtek el népellenes bűnöket. Tisztelet jár azoknak a kommunista mártíroknak, akik életük árán is szembeszálltak a szocializmus eszmei tisztaságának megőrzéséért az igazi marxista-leninista célok megvalósulása érdekében.

Ugyanakkor tagadjuk, hogy a szocializmus kísérlete csak vért, szenvedést és pusztulást hozott. Tiltakozunk az antikommunista hecckampány és a szocializmus pozitívumainak, vívmányainak tagadása ellen. A szocializmus – minden hibája ellenére – képes volt jelentős eredményeket elérni nemcsak a gazdaság, hanem a társadalmi fejlődés terén is. A békés építőmunka, a létbiztonság, a relatív jólét,  élhető és kiszámítható életet  teremtett a magyar társadalom döntő többségének. Történelmi tény, a szocialista kísérlet során valósult meg az ingyenes oktatás és egészségügy, a magyar ipar világszínvonalú termékeket állított elő, virágkorát élte a nyugati világban is szakmai elismerésnek örvendő mezőgazdaság. Szintén ezen időszak nagy vívmánya közé tartozik a teljes foglalkoztatottság, az általános közbiztonság megteremtése, valamint egy millió új lakás felépítése. Büszkék vagyunk az előző rendszer által elért szociális eredményekre!

.A rendszerváltás után felépülő kapitalizmus elvette az emberektől a jövő kiszámíthatóságát, a létbiztonságot, cserébe viszont csak a demokrácia látszatát és a szegénység drasztikus növekedését adta. A Népi Front síkra száll az emberi jogokért, kiemelten kezeli a munkához, otthonhoz, kultúrához, oktatáshoz és a korrekt tájékoztatáshoz való jogot.

Hisszük, hogy a szocializmus nem a múlt bukott kísérlete, hanem a kapitalizmus jövőbeli alternatívája. A szovjet-típusú szocializmust ugyan nem lehet visszahozni (és nem is szabad!), de új formában, demokratikus alapokon és békés módszerekkel át lehet vezetni az országot a kapitalizmusnál fejlettebb, hatékonyabb és igazságosabb rendszerbe, a demokratikus szocializmusba.

III.Szövetségi politika, politikai taktikánk
szovetsegipol

A Népi Front, mint a kapitalizmus meghaladásában érdekelt párt, elvi okokból nem köthet választási szövetséget egyetlen, a jelenlegi rendszer fenntartásában érdekelt párttal sem.

Számunkra az MSZP, LMP, DK épp úgy politikai ellenfél, mint a Fidesz és a Jobbik. A két munkáspárt (MKMP, MMP 2006) számunkra a múltat szimbolizálja.

A Thürmer-féle Munkáspárt és a Vajnai Attila vezette Munkáspárt 2006 egyaránt az önmegsemmisülés útjára lépett, mindkét párt vezetőit súlyos felelősség terheli a radikális baloldal jelenlegi állapota miatt.

 Egyik munkáspártról sem gondoljuk, hogy mostani formájukban alkalmasak a kommunista párt történelmi küldetésének vállalására.
Tiszteljük mindkét párt tagságát, és nem célunk az ellenségeskedés, a pártok közötti testvérharc, de sem a Munkáspártot, sem pedig a Munkáspárt 2006-ot nem tekintjük szövetségesünknek. A Népi Front szövetségi politikája elutasítja a szektás, dogmatikus elzárkózást, de nem hisz a „baloldali összefogás” víziójában sem.

Az MSZP-t nem tekintjük baloldali pártnak, a tőle balra álló erők mögött pedig nem élveznek társadalmi támogatottságot, így álláspontunk szerint nem a néhány tucat főt tömörítő szervezetekkel, hanem magukkal a választópolgárokkal szükséges összefogni ahhoz, hogy a radikális baloldal erősödjön.

A demokratikus jogokért, a munkavállalók, dolgozók, bérből és fizetésből élők érdekeiért, valamint a szegénység, megszorítások, a háború, imperializmus, diszkrimináció és a fasiszta megnyilvánulások ellen kötelességünk fellépni még akkor is, ha számunkra unszimpatikus szerveztek is jelen vannak a megmozduláson.

Politikai taktikánk két legfőbb elve a következő:

-A Népi Frontnak mindig legyen önálló, markáns, antikapitalista és baloldali állásfoglalása az adott ügy kapcsán.

-A demonstrációkon és megmozdulásokon való részvételünk ne korlátozódjon puszta megjelenésünkre: a tömegben végezzünk agitációs és propaganda munkát, hogy erősítsük a kommunista befolyást.

-szocialista gondolatainkat olyan módon kell közvetítenünk, hogy a célcsoport ne utasítsa el rögtön üzenetünket annak baloldali jellege miatt. Célunk, hogy felkeltsük az emberek érdeklődését a Népi Front iránt.

Ezt viszont csak úgy érhetjük el, ha arculatunkban nem jelennek meg olyan elemek, amelyek az emberek többségében azonnali elutasítást, ellenérzést keltenek.

Nem önmagunk miatt vagyunk tagjai a Népi Frontnak, hanem azért, hogy meggyőzzük a még nem baloldali embereket igazunkról.

Szövetségesink itthon: 

szövetségesünknek tekintünk konkrét célok, ügyek kapcsán a civil szervezetet, egyesületet és valóban a munkások érdekeit képviselő szakszervezetet. Szükségesnek tartjuk a baloldali civil szervezetekkel való párbeszédet, fenntartva azt a jogot, hogy nem minden kérdésben értünk egyet.

A nézeteltérések helyett azonban fontosabbnak tartjuk az elvtársias, baráti kapcsolatok ápolását, a kulturált párbeszéd és a kreatív vita folytatását. Vitánk, véleményeink különbözősége egyetlen esetbe sem torkollhat ellenséges viszálykodásba. Támogatjuk a progresszív környezetvédő mozgalmakat, a haladó globalizációkritikus erőket és a humanista törekvéseket.

Szövetségeseink külföldön:

szolidaritást vállalunk a szocialista Kubával, támogatjuk Venezuelát a XXI. századi demokratikus szocializmus építésében, valamint Latin-Amerika forradalmi baloldali mozgalmait, a szabadságukért küzdő népek antiimperialista harcát.

Példaértékűnek tartjuk azon európai kommunista pártok politikáját, amelyek nem mondtak le történelmi küldetésükről, a szocializmus megvalósításáról.

 IV.Antifasizmus

antifaflag

A Népi Front markánsan képviseli az antifasiszta és hazafias szellemiséget. Elítéljük a rasszizmus, az antiszemitizmus és a homofóbia minden formáját.

Szembeszállunk az ordas szélsőjobboldali eszmékkel, a gyűlöletkeltő megnyilvánulásokkal, a kisebbségek ellen uszító politikai erőkkel.

Egyenlő jogokat és esélyeket követelünk minden embernek a közéletben, a munkahelyen valamint a magánéletben bőrszíntől, etnikai hovatartozástól, vallástól, szexuális orientáltságtól függetlenül! Vállaljuk, hogy kiállunk a kisebbségek jogai mellett politikai népszerűségvesztés árán is. 

A Népi Front a társadalmi sokszínűség és a tolerancia híve, elutasítja az etnikai, vallási, faji és szexuális kisebbségek kriminalizálását, az ellenük irányuló támadásokat és megaláztatásokat.

A Népi Front által képviselt demokratikus szocializmus hadat üzen a diszkriminációnak és támogat minden olyan megmozdulást, mozgalmat, amely az emberek közötti egyenjogúságot, a kisebbségi jogok védelmét szorgalmazzák.

Célunk a társadalmi gondolkodás befolyásolása annak érdekében, hogy az állampolgárok mentalitásában erősödjön a szélsőjobboldali politika elutasítása.

Határozottan kell képviselnünk azt az álláspontot, hogy az ember tettei, munkája, természete, viselkedése, másokhoz való viszonyulása legyen a mérce.

A legminimálisabb mértékben sem tartunk elfogadhatónak azokat a politikai koncepciókat, amelyek különböző nemzetiségű népek, társadalmi csoportok alacsonyabb rendűségét, vagy éppen a magyarság felsőbbrendűségét hirdeti.

A „nemzeti radikalizmusként” emlegetett ideológia térnyerése veszélyt jelent országunkra nézve, mert az uszítás, gyűlöletkeltés és a megfélemlítés módszerével próbálja a társadalmat fasizálni.

A Népi Front politikájának arra kell irányulnia, hogy leleplezze a szélsőjobboldali eszmék ellentmondásosságát.

Szükséges, hogy rávilágítsunk a nemzeti radikalizmus hamis, megtévesztő nézeteire, értékeinek romlottságára, amelyek ténylegesen nem a haza szolgálatát, hanem embertársaink elnyomását, megalázását szolgálják.

A Népi Frontnak képesnek kell lenni olyan üzenetek megfogalmazására, amelyek hiteltelenítik és hatástalanítják a nemzeti radikális alternatívákat, amelyek a történelemben Horthy Miklós és Szálasi Ferenc országrombolása során valójában már bebizonyították életképtelenségüket, gyilkos természetüket.

V.Hazafiság

petofirespublikaA magyar (szélső) jobboldal a rendszerváltás óta igyekszik magának kisajátítatni a hazafiság nemes érzését.

 

Mindezt teszik úgy, hogy nemzeti jelképeinket pártjuk PR-elemeivé züllesztik, az egészséges nemzeti öntudat helyett nacionalista identitást képviselnek, megkérdőjelezik a liberális, szociáldemokrata és kommunista állampolgárok magyar nemzethez való tartozását. Miközben nemzeti összefogásról beszélnek, ők azok, akik megosztó módon politizálnak.

 

A Népi Front Illyés Gyula szavait tartja örökérvényűnek a hazafiság kérdésében: „Patrióta, aki jogot véd; nacionalista, aki jogot sért. A sovinizmus pedig a nemzeti tudat hiánya.”

A Népi Front magáénak vallja az egészséges nemzeti öntudat és a hazafiság eszmeiségét. Elutasítjuk azonban azokat a soviniszta, irredenta, nacionalista politikai szólamokat, amelyek megsértik a körülöttünk élő népeket nemzeti identitásukban, gyűlöletet generálva ezzel Magyarország és a velünk szomszédos államok között.

A Népi Front a népek egyenjogúságában hisz. Egyetlen kultúra, nyelv és nemzeti történelem sem ér többet a másiknál. Ezen értékekből adódóan a Népi Front értelmezésében az antifasizmus és a hazafiság egymással összefonódó fogalmak.

A Népi Front  nem csak a magyar, hanem más országok szélsőjobboldali mozgalmait is elítéli. Amikor a határon túli magyar közösségeket atrocitás éri, ugyan olyan elítélendő cselekedet, mint amikor a magyar szélsőjobboldal cselekszik hasonlóan a Magyarországon élő kisebbségek ellen.

A határon túli magyarságságnak nem érdeke a soviniszta, nacionalista politikai gyakorlatok erősödése és a népek közötti etnikai konfliktus szítása. A Népi Front a megbékélést, egymás kultúrájának, nemzeti identitásának tiszteletét, más nemzetekkel való együttműködését tartja járható útnak.

Ennek érdekében a Népi Front támogatja a határon túli magyarságot kultúrájának, identitásának megőrzésében, valamint a külhoni magyarság egymással és más népekkel való békés egymás mellett élését. Károsnak tartjuk azokat az anyaországi politikai szándékokat, amelyek próbálnak beavatkozni a határon túli magyarság politikai ügyeibe, és a külföldön élő magyarság politikai érdekképviseletét hatalmi játszmák eszközévé teszik.Hazafinak tekintünk a magyar kultúra támogatása, ápolása, nyelvünk megőrzése, a magyar tehetségek kibontakozásáért tett erőfeszítéseket. Munkánkkal szeretnénk hozzájárulni a magyarság anyagi és kulturális felemelkedéséért.

VI. Internacionalizmus és antiimperializmus

Cuba Communist_Party

A Népi Front antiimperialista és internacionalista párt. Szolidárisak vagyunk a függetlenségükért küzdő népekkel, az imperialista nagyhatalmak elnyomásával szembeszálló népi mozgalmakkal.

Békepárt vagyunk, ezért tiltakozunk a háborús politika és a katonai megoldások ellen.

Ellenezzük Magyarország NATO-tagságát, a vezető tőkés nagyhatalmak más országok belügyeibe való beavatkozását. Támogatjuk a világ dolgozóinak és a kapitalista elnyomástól szenvedő népeinek felszabadító harcát.

Szorgalmazzuk az országok, népek egyenjogúságán és kölcsönös érdeken alapuló politikai, gazdasági, kulturális együttműködését.

A globalizációt illetően bíráljuk a dolgozók szociális jogainak korlátozását, a nemzeti függetlenség megsértését, ugyanakkor elismerve az integráció számos előnyét és szükségességét, új, szocialista alapokra kívánjuk áthelyezni az együttműködés alapját.

Ne a tőkések, gazdagok Európája épüljön, hanem Európa népeinek szociális integrációja!

Ennek érdekében fellépünk a nemzetközi pénzügyi intézetek, a multinacionális nagytőke túlkapásai és uralma ellen.

A Népi Front példaként tekint a szocialista országokra, elutasítja viszont a marxizmustól eltávolodott, magukat szocialistának nevező államok politikáját.

VII.Szolidaritás, népjólét

A Népi Front a munkavállalók, dolgozók, bérből és fizetésből élő emberek jólétét szeretné megteremteni. Politikánkban markánsan megjelenik a szegénység elleni harc,  és Magyarország szociális jóléti állammá alakításának szükségessége.

Az életszínvonal folyamatos emelése, az igazságos elosztó rendszer kialakítása elengedhetetlen feltétele annak, hogy az ország lakosainak többségének életminősége javuljon.

Elfogadhatatlan, hogy a kapitalista gazdaság csak az elit gazdagodását szolgálja, míg a többség vállára egyre nagyobb terheket rak. A demokratikus szocializmus – ellentétben a kapitalizmussal – nem áldozza fel a társadalmi jólétet a tőkések, milliárdosok érdekeiért. Harcolnunk kell az elszegényedést okozó tőkés gazdaságpolitika ellen.

A brutális megszorításokra épülő tőkés gazdaság egyetlen célja az, hogy fenntartsa saját hatalmát, a munkavállalók megsarcolása és kilátástalanságba taszítása árán is. Hogy valóban létrejöhessen a jólét, a munkavállalók, dolgozók, közalkalmazottak széles körű összefogását kell szorgalmaznunk, mert csak a népi egység képes a tőkés hatalommal szemben hatékonyan fellépni.

Népszerűsítenünk kell azt a nézetet, hogy a haladás és fejlődés által elért vívmányok az össztársadalmi érdekeket szolgálják, és ne váljanak egy kiváltságos réteg privilégiumává.

A Népi Front az esélyegyenlőséget képviseli, és hangot ad a dolgozó emberek szociális követeléseinek.

Alapvető értékünknek tartjuk a munkavállalók munka-, és életkörülményeinek javítását, a munkahelyteremtést követelő szociális gondolatokat.

A teljesítményarányos béreket és a jövedelem nagyságával arányos közteherviselést tartjuk igazságosnak. Fellépünk a fogyatékkal élők elleni antihumanista kormányzati politika ellen.

Elfogadta a Népi Front alakuló ülését előszítő gyűlés

2012. szeptember 22. Budapest

 

 


Ha tetszett a cikk, kérlek oszd meg az ismerőseiddel!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

csatlakozznf1

Facebook Twitter RSS Feed 

Lájkoljon minket a facebookon!

Megmozdulások

frontoldallogo
szolidaritasialap


 

redmail