A rendszer ellenzéke

A 21.századi szocializmusért

Cseh Miklós beszéde a Népi Front évzáró gyűlésén

 nepifront-manchesterKedves Elvtársak!

Köszönöm, hogy a nehézségeket leküzdve szerte az országból eljöttetek a Népi Front évzáró gyűlésére! Mindig megtiszteltetés és öröm számomra, ha találkozhatok a párt tagságával és barátaival, mivel ez bátorítást ad a további harchoz, amelyet a kapitalizmus ellen, egy igazságosabb társadalmi rendszer megteremtéséért vívunk.

Amikor létre hoztuk a Népi Frontot, arra vállalkoztunk, hogy újjászervezzük a magyar kommunista mozgalmat. Egy olyan új és korszerű forradalmi pártról álmodtunk, amely magáénak vallja a klasszikus baloldali értékeket, a marxista munkásmozgalom haladó hagyományait, élesen bírálja a tőkés társadalom igazságtalanságait, rámutat annak ellentmondásos működésére és a népi demokratikus, szocialista alternatívát kínál a rendszerrel elégedetlen tömegek számára.

Ez az álom valósággá vált. Aki ma tagja a Nép Frontnak vagy szimpatizánsként segíti pártunk munkáját,  egy olyan mozgalom megerősödéséét szolgálja, amely nem adja fel céljait, eszmeiségét rövid távú politikai vagy anyagi haszonért cserébe,  nem keveredik korrupciós botrányba és önzetlenül, kompromisszumok nélkül harcol a szegényekért, a dolgozó emberek jogaiért, az elnyomott osztályok érdekeiért. A Népi Front az ország egyetlen önfenntartó parlamenten kívüli, kormány és rendszerellenes baloldali pártja, amely a tőkés hatalomtól minden tekintetben független. Létezésünk kizárólag tagjainak

és barátaink áldozatos munkájának, a szocializmus eszméjébe vetett szilárd meggyőződésének köszönhető.

Kedves Elvtársak!

Az a tény, hogy a Népi Front nem állt sem a Fidesz-KDNP, sem pedig más tőkés csoportok szolgálatába, nem csak valódi függetlenséget jelent, amely talaján ténylegesen is antikapitalista, a tőkés rendszer ellen irányuló politikai tevékenységet fejtejettünk ki,  hanem egyúttal komoly, már-már legyőzhetetlen akadályokat is elénk gördít. Ilyen akadály például az, hogy a párt gyors ütemű növekedéséhez szükséges anyagi bázis és média figyelem nem biztosított. A mi pártunkat nem pénzelik se Keletről, se Nyugatról, nem vagyunk egyetlen milliárdos üzletember partnere sem.

 Pénz és média hátszél nélkül viszont képtelenség rövid időn belül kellő mértékű ismertségre és népszerűségre szert tenni. Nincs okunk azonban pesszimizmusra! Februárban a Népi Front II. kongresszusán elfogadtuk a Stratégia és Taktikai irányelveket,  amelyben összefoglaltuk, hogy miként fogjuk legyőzni az elénk gördített akadályokat, legyen szó a médiablokádról vagy más természetű nehézségekről. Így immáron nem csak azzal vagyunk tisztában, hogy történelmi küldetésünk: a radikális baloldal vezető pártjává válva, elérhető közelségbe hozni a 21. század szocializmust, hanem azt is tudjuk,

hogy miként lehet pártunkat napról napra erősebbé tenni a rendkívül nehéz, kedvezőtlen feltételek ellenére.

 A Népi Front első három éve a hosszú és rövid távú politikai program megfogalmazásáról, az ideológiai alapok lefektetéséről,a párt működésének szabályozásáról és  stratégiánk kidolgozásáról, a munkamódszerek megválasztásáról szólt. Ez a korszak ma lezárul, hiszen „mit akarunk” és a „hogyan akarjuk” kérdésekre egyértelmű és világos válaszokat adtunk. Most egy olyan időszak elé nézünk, amikor sorsdöntő kérdés  lesz, hogy vajon a leírt és közösen elfogadott terveket sikerül-e a gyakorlatban is megvalósítanunk? Képesek leszünk-e a Népi Frontért úgy és annyit dolgozni, mint ahogyan azt elhatároztuk? Tudjuk-e növelni szervezeti erőnket, új sejtek létrehozásával, új párttagok toborzásával? Valóra váltani céljainkat, élő gyakorlattá tenni a most még csak elméleti szinten elfogadott irányvonalunkat – ez számunkra a legnagyobb kihívás a jövőre nézve!

2015dec12evzaro2

Kedves Elvtársak!

A februári II. kongresszus óta eltelt idő alatt pártunk életében számos területen pozitív irányú változások következtek be. Bár a Népi Front továbbra sem számít tömegpártnak, sikerült a vidéki sejtek számát növelni. Olyan lelkes kommunistákkal bővültek soraink Komárom és Borsod megyében is, akik komoly, aktív politikai munkát végeznek településükön. Kívánjuk nekik, hogy a jövőben is hasonló lendülettel és tenni akarással népszerűsítsék környezetükben a Népi Frontot.

Jelentős eredményeket értünk el külpolitikai vonatkozásban is. Csikós Sándor és Juhász Norbert elvtársak sokat tettek azért, hogy a Népi Front hivatalos kapcsolatba lépjen az Oroszország Kommunistái Kommunista Pártjával és betekintést nyerjünk az orosz kommunista mozgalom életébe. Nemzetközi kapcsolataink fejlődését mutatja, hogy Juhász és Csikós elvtársak személyében Népi Frontos küldöttség utazhatott a KOMSZOMOL, az orosz ifjúkommunista szervezet kongresszusára. Folyamatos a kapcsolattartás a venezuelai nagykövetséggel is. A héten levelet küldtünk a nagykövet elvtársnak, amelyben kifejeztük, hogy a Maduro-kormányt ért választási vereség ellenére továbbra is testvérpártunknak és barátunknak tartjuk a Venezuelai Egyesült Szocialista Pártot.

Egy kommunista pártnak folyton folyvást törekedni kell társadalmi kapcsolatainak bővítésére. Ebben a munkában élen jár Rónai Katalin elvtársnő, aki a  Békekörben képviseli Nép Front háborúellenes álláspontját. Továbbra is szeretnénk, ha Rónai elvtársnőn keresztül pártunk a Békekör tagja legyen, hiszen a NATO agresszív, háborús politikájára, a békeszerető népi erőktől közös cselekvése lehet az ellenszer.

Kezdeményeztük a Magyar Antifasiszta Ligával való együttműködést is, hiszen a szélsőjobboldal térnyerése ellen csak az antifasiszták  egységbe tömörülésével lehet eredményt elérni.

Megkezdte működését a Frontoldal nevű online pártlapunk is, amely közösségi elven működik, ezért minden párttag és szimpatizáns számára megadja a lehetőséget, hogy cikkeket jelentessen meg a felületen.  A Frontoldalnak idővel olyan véleményformáló hírközponttá kell válnia, amely a tőkés sajtótól függetlenül képes hatást gyakorolni a közgondolkodásra. Vegyetek tehát részt az oldal formálásában, írjatok cikkeket, küldjetek be híreket!

Az előbb felsoroltakon kívül pedig még arra is maradt időnk és energiánk, hogy politikai rendezvényeket, megmozdulásokat szervezzünk. Utcai kitelepülések mellett megemlékeztünk a munkásmozgalom hagyományos ünnepeiről. Kiemelt sikere volt a Kádár János születésnapja alkalmából tartott megemlékezésnek és a Május 1-jei városligeti akciónknak is. Helyes volt, hogy tagjaink részt vettek az újpesti Tanácsköztársaság-szobor megvédése körül kibontakozott kommunista összefogásban. Sok év után először volt példa arra, hogy különböző baloldali szervezetek és emberek közösen léptek fel egy mindannyiunk számára fontos ügyben.

Kedves Elvtársak!

Az előbb elmondott, közel sem teljes beszámoló is szemlélteti, hogy pártunk ugyan kicsi, de aktív közösség. Azonban, ha azt akarjuk, hogy ez a párt kitörjön az ismeretlenség homályából és egyre láthatóbb szereplőjévé váljon a magyar politikának, nagyon lassú, kitartó, sok áldozatot és lemondást követelő munkára van szükség.
A Népi Front megerősödése, létszámának növekedése attól függ, hogy mennyire időt és energiát fordítunk a kevésbé látványos, ám annál fárasztóbb propaganda- és szervező munkára. Ne csüggedjetek, ha pártmunkátok során lehetetlennek, reménytelennek tűnik a helyzet! Nem szabad lemondani arról, hogy Magyarországon újra kivívjuk a népi demokráciát! Megőrizve és tovább fejlesztve az eddig elért eredményeinket, szükségessé vált, hogy változtassunk, finomítsunk pártunk működésén. 2016-tól politikai munkánkban nagyobb hangsúlyt fektetünk a helyi politikai témákra. Ahogyan a februári kongresszuson elhatároztuk, a párt sejtjeinek a helyi társadalmi beagyazottság megteremtésén kell munkálkodnunk. A sejtek titkárainak lesz a feladata, hogy figyeljék, nyomon kövessék a település híreket és reagáljanak a lokális politika témák kapcsán Az országos elnökség minden erejével azon lesz, hogy elássa a sejteket kellő mennyiségű propaganda anyaggal, amely helyi terjesztése nélkül lehetetlen megismertetni pártunk véleményét a lakossággal.
 Folytatódjon tehát a szórólapozás és az utcai kitelepülés minden településen, ahol a Népi Front jelen van. Ne teljen el úgy hónap, hogy a sejt legalább egyszer ne végzett volna utcai munkát, legyen szó standolásról vagy postaládás szórólapterjesztésről! Fontos, hogy a sejtek ezt a munkát folyamatosan, központi segítség nélkül, önállóan is végezzék. Hogy ez mennyire reális és teljesíthető célkitűzés, azt Vörös Gyula elvtárs példája bizonyítja leginkább, aki ha kell, egyedül is útnak indul a faluban szórólapozni. Szerencsére van segítőtársa, aki szintén önként vállalkozik arra, hogy a párt plakátjait kiragassza a település forgalmas helyein.   Szeretnénk meghonosítani a pártban azt is, hogy a sejtek havi gyakorisággal állásfoglalást írjanak valamilyen helyi témáról.

 A változások alól nem vonjuk ki az országos elnökséget sem. Davidovics elvtárs javaslata alapján a pártvezetés kiemelt kérdésként fogja kezelni az oktatás és egészségügyet. Állásfoglalásaink, nyilatkozataink jelentős részét e két téma köré csoportosítjuk. Az ide évben hozott, de nem teljesített határozatokat a soron következő év első felében maradéktalanul végrehajtjuk.

A párt új korszakába lép, amelynek egyik meghatározó eleme a pártszervezés, az országos hálózat kiépítése. Nem csak azokban a városokban, falvakban kell akciókat szerveznünk, ahol már működik sejt, hanem ott is, ahol a pártnak még nincsenek tagjai. A Pártszervezési Munkacsoport az elnökséggel és  sejt titkáraival egyeztetve készítsen konkrét cselekvési tervet, amelyben kijelöljük azokat a településeket, ahová pártszervező tevékenységünk koncentrálódni fog az elkövetkező évek során.

A Nép Front internacionalista párt. Együttműködünk más országok haladó baloldali mozgalmaival. Itt az idő, hogy megismerjük a nemrég alakult új szlovák kommunista pártot, és a már meglévő külföldi szálak mellett szélesítsük nemzetközi kapcsolatainkat!

Kedves Elvtársak!

Pártunk sorsa a ti kezetekben van. Tőletek függ, hogy jövőre találkozunk-e újra vagy semmivé válik mindaz, amit eddig együtt elértünk. Ne engedjétek széthullani a pártot! Legyetek kezdeményezőek, tegyetek javaslatokat, osszátok meg ötleteiteket, gondolataitokat a pártvezetéssel, hogy megvizsgálhassuk, miként lehet azokat a gyakorlatban megvalósítani. Írjatok cikket, állásfoglalásokat, küldjetek híreket, csináljatok propaganda plakátot, szórólapozzatok akkor is, ha ezt külön nem kéri az elnökség. Maradjatok továbbra is aktív, elkötelezett hívei a kommunista eszmének!

Köszönöm a figyelmet! Előre, kommunisták!

Ha tetszett a cikk, kérlek oszd meg az ismerőseiddel!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

csatlakozznf1

Facebook Twitter RSS Feed 

Lájkoljon minket a facebookon!

Megmozdulások

frontoldallogo
szolidaritasialap


 

redmail