A rendszer ellenzéke

A 21.századi szocializmusért

Népi Front Alapszabály

A párt neve: Népi Front Párt

A párt rövidített neve: Népi Front

A párt székhelye: 3300 Eger, Cifrakapu u. 124. IV/13.

A párt működési területe: Magyarország

A párt emblémája: vörös kör, benne fehér búzakalásszal, pipacs alakú virággal és a párt nevével.

A párt zászlója: vörös zászló, benne a Népi Front felirattal

A párt képviselője: országos elnök

I. A Népi Frontról, szervezeti célok

1. A Népi Front haladó szellemiségű, baloldali szervezet, amely a marxizmus szilárd talaján áll. Magáénak vallja az antifasiszta küzdelmet, elítéli az antiszemitizmust és a rasszizmust.

2. A Népi Front a munkavállalókat, fiatalokat, nyugdíjasokat, dolgozókat, bérből és fizetésből élő embereket képviseli. Szövetségesünknek tekintjük azon kisvállalatokat, akik az igazságtalan versenyhelyzet ellenére, munkásbarát üzleti tevékenységet folytatva küzdenek a kapitalista monopóliumok térnyerése ellen.

3. A Népi Front antikapitalista, antiimperialista szervezet. Szolidárisak vagyunk a függetlenségükért küzdő népekkel, az imperialista nagyhatalmak elnyomásával szembeszálló népi mozgalmakkal. Ellenezzük az agressziót, az USA és a NATO, valamint a többi nagyhatalom háborús politikáját. Küzdünk Magyarország függetlenségéért és önrendelkezéséért.

4. A Népi Front ellenzi mind az ember, mind a természet kizsákmányolását. Küzd a globalizmus káros hatásai ellen, a bankok és a multinacionális nagytőke korlátozását akarja.

5. A Népi Front a XXI. századi viszonyoknak megfelelő, demokratikus alapokon álló közösségi társadalom megteremtését tekinti céljának, amely a társadalmi haladás, a béke és a közösségi szemlélet, valamint a munkán alapuló társadalmi és gazdasági berendezkedés eszméjével azonos.

6. A Népi Front hazafias és internacionalista szervezet. Hisz a nemzetek egyenjogúságában, támogatja a népek békés egymás mellett élését, elítéli a nacionalizmust és a sovinizmust. Védelmezi a magyar kultúrát a globalizmus káros hatásai ellen, ápolja a magyar nép és a munkásmozgalom hagyományait.

7. A Népi Front Magyarország törvényeinek tiszteletben tartása mellett működik.

8. A párt tevékenységi köre: Politikai tevékenység (a kódtár cél szerinti besorolása: 14)

Tevékenységének és működésének elvei:

a.) Demokratikus működés elve:

A párt – Magyarország Alaptörvényének tiszteletben tartásával – közreműködik a népakarat kialakításában és kinyilvánításában.

b.) Szolidaritás elve:

A párt a dolgozók, bérből és fizetésből élők, fiatalok, munkanélküliek, nyugdíjasok és kisvállalkozók érdekében együttműködik minden olyan társadalmi tényezővel, politikai szervezettel és civil mozgalommal, amelynek törekvései a népjólétet, a társadalmi haladást és a szociális, emberi jogokat szolgálja.

c.) Hazafiság:

A párt tevékenységével ápolja a magyar kultúrát, országunk demokratikus hagyományait és hazafias értékeit.

d.) Törvényesség elve:

A párt tagjai közéleti tevékenységüket önkéntes alapon, vállalva a tagsággal együtt járó kötelezettségeket, a társadalom erkölcsi követelményei szerint, a jogszabályok betartásával képviseli a közösségi társadalom eszméjét, a munkájukból élő emberek érdekeit.

e.) Közvetett népképviselet elve:

Megválasztott képviselőin keresztül részt vegyen az önkormányzatok, az országgyűlés és az Európa Parlament munkájában. Képviselje mindazt, amit tagsága a párt programjában meghatároz.

f.) Egység, közösség elve:

A párt tagjai törvényes eszközökkel, egységesen fellépve népszerűsítik a párt programjában leírtakat, végrehajtják a párt időszerű politikai feladatait. A párt értékrendjének megfelelően közösségi programok és politikai rendezvények szervezésével törekszik egységbe tömöríteni és közösséggé formálni a párt céljaival egyetértő szimpatizánsait.

g.) Antifasizmus:

A párt fellép a kirekesztő, rasszista, antiszemita, homofób megnyilvánulások ellen, erősíti a tolerancia és az emberek közötti egyenlőség elvének társadalmi elfogadottságát.

II . Tagság, tagfelvételi eljárás

1. A Népi Front tagjai lehetnek azok a magyar állampolgársággal rendelkező nagykorú természetes személyek, akik belépési nyilatkozat aláírásával csatlakozási szándékukat nyilvánítják, elfogadják és magukra kötelező érvényűnek tekintik a Népi Front Alapszabályát, alávetik magukat a párt demokratikusan meghozott többségi határozatainak, erejükhöz mérten hajlandóak részt venni a párt életében, segítik annak munkáját, vállalják a tagsági díj fizetését, és a tagfelvételi eljárás eredményeként az erről dönteni jogosult szerv a párt tagjai körébe felveszi. A tagfelvétel további felvétele, hogy nem lehet magyarországi pártnak jelenbeni tagja (kettős párttagság tilalma).

Párt alapítója és tisztségviselője csak olyan személy lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható.

2. Tagfelvételi eljárás

a.) Az a személy, aki tagfelvételét kéri a Népi Front soraiba, először a kitöltött tagfelvételi kérelmet köteles eljuttatni az Országos Elnökséghez.

b.) A tagfelvételi eljárás elindul, ha az Országos Elnökség a tagfelvételi eljárás elindítását 2/3-os többséggel támogatja.

c.) Amennyiben az Országos Elnökség elutasítja a tagfelvételi kérelmet, nem indul el a tagfelvételi eljárás, a jelentkezést benyújtó személy pedig az elutasítás napjától számított egy éven belül nem jelentkezhet ismételten a Népi Front soraiba.

d.) A tagjelölt a tagfelvételi kérelmét elutasító döntéssel szemben felülvizsgálattal élhet. A felülvizsgálat előterjesztésére az írásba foglalt elutasító döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetősége, melyet a párt Országos Elnökséghez kell benyújtani. A tagfelvétel tárgyában született elutasító döntéssel szembeni felülvizsgálatra a soron következő Kongresszus jogosult, hozott döntéséről a kifogást előterjesztő személyt írásban értesíti.

e.) Az Országos Elnökség a tagfelvételi kérelem beérkeztétől számított 7 munkanapon belül köteles döntést hozni a tagfelvételi eljárás megindításáról vagy elutasításáról. A döntésről 5 munkanapon napon belül írásban tájékoztatni kell a csatlakozni kívánó személyt.

f.) Amennyiben a tagfelvételi eljárás elindul, a jelentkező hivatalosan is tagjelölt lesz.

Az Országos Elnökség minimum két összekötőt jelöl ki, akik felelősek a tagjelölt Népi Frontba való beilleszkedéséért. Az összekötők feladata, hogy a tagjelölttel megismertessék a Népi Front ideológiáját, politikai céljait, belső életét és munkamódszereit.

g.) Összekötő lehet az Országos Elnökség tagjai, és az Országos Elnökség által ezzel a feladattal megbízott rendes tagok.

h.) A tagjelöltségi státusz a felvételi eljárás elindításától számítva 6 hónapon át tart.

A 6. hónap végén az Országos Elnökség dönt a tagjelölt rendes taggá való nyilvánításáról, vagy a rendes taggá nyilvánítás elutasításról. Amennyiben a határozatképes Országos Elnökség többségi határozatával a tagjelöltet rendes taggá nyilvánítja, a döntésről az országos elnök két napon belül köteles írásban értesíteni a területileg illetékes sejt titkárát és az új tagot.

i.) Amennyiben a tagjelölt a jelentkezését megelőzően más politikai párt vagy egyéb politikai szervezet tagja volt, erről jelentkezésekor köteles a tagfelvételi kérelmében írásban beszámolni, tagsági ideje, közéleti szerepvállalása és betöltött pozíció(i) megjelölésével. Amennyiben ezt elmulasztaná és a későbbiekben az Etikai Biztos vizsgálata során bebizonyosodik korábbi politikai szerepvállalása, az illető tagsága kizárás útján megszüntethető, ennek bekövetkezte esetén pedig a párt tagjaként ismételten már nem vehető fel.

j.) Az a személy, akinek tagsági viszonya bármilyen okból megszűnt, csak új tagként vehető fel. Akit a Népi Frontból kizártak, csak akkor vehető fel új tagként, ha vele szemben a kizárás oka megszűnt, illetve kilépését és visszalépési igényét megfelelő módon tisztázni tudja. Ennek tényét az Etikai Biztos véleményezi, az Országos Elnökség pedig döntést hoz.

III. A tagok jogai

1. A Népi Front tagja - figyelemmel a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Párttörvény) 2. § (3) bekezdésében foglaltakra – a párt valamennyi szervébe választhat, illetve a párt valamennyi tisztségére és testületébe jelölhető illetve választható, illetve szükség esetén kinevezhető.

2. Kéréssel, kérdéssel, javaslattal, indítvánnyal fordulhat a párt vezető testületeihez, egészen a Kongresszusig.

3. Véleményét, a vezetők tevékenységére irányuló bírálatát, kritikáit pártfórumokon szabadon kifejtheti írásban vagy szóban.

4. Személyesen részt vehet a szervezet rendezvényein, gyűlésein, munkájában.

5. Jogosult betekinteni a Népi Front valamennyi iratába, ha ez személyiségi jogokat nem sért.

6. Tájékozódhat a párt bármely szervezetének tevékenységéről, valamint joga van információt kapni az őt érintő legfontosabb rendezvényekről és ügyekről.

7. Szavazati joggal rendelkezik a lakóhelyén működő szervezet sejt gyűlésein, valamint a Kongresszuson.

8. Jogainak párton belüli megsértése esetén az Etikai Biztoshoz fordulhat.

IV. A tagok kötelességei

1. A szervezeti célok elérése érdekében a tag önként vállalja, hogy a Népi Frontot rendszeresen tagdíjjal támogatja, aminek összege havonkénti 500 Ft. Ezt az összeget a sejt titkára felé kell készpénzben befizetni/utalni a tárgyi hónap 15. napjáig előre esedékesen.

2. A Népi Front tagja a demokratikus vita során, a többség által kialakított álláspontot köteles képviselni abban az esetben is, ha véleményével a vita során kisebbségben maradt.

3. A tag aktívan működjék közre a Népi Front céljainak megvalósításában, idejéhez, erejéhez, egészségéhez mérten vegyen részt a pártmunkában. Amennyiben a tag nem jelzi az elfoglaltságát és nem végez politika tevékenységet a Népi Front soraiban és a sejt titkára már kétszer írásban figyelmeztette, a sejt titkára kérheti az Országos Elnökséget a tagkizárási eljárás lefolytatására.

4. Tartsa be a szervezet Alapszabályának rendelkezéseit, valamint tartózkodjon minden olyan magatartástól, amely sérti a párt programját, érdekeit, jó hírnevét.

5. A Népi Front által rábízott és elvállalt feladat teljesítése, a Népi Front vagyonának védelme és a rábízott vagyon felhasználásáról való tételes elszámolás.

6. Új tagok toborzása, döntések, határozatok végrehajtása, közös munka.

7. Az ellene indult büntetőeljárás megkezdéséről, annak eredményéről haladéktalanul tájékoztatni köteles a lakóhelye szerinti sejtet és az Országos Elnökséget.

8. Ne támogasson olyan politikai törekvéseket, amelyek a párt céljaival, programjával, szervezetei által elfogadott állásfoglalásokkal összeegyeztethetetlenek.

9. A párton belüli vitáiban jóhiszeműen járjon el, tartsa tiszteletben vitapartnere emberi méltóságát, magánéletének szentségét, kerülje az indokolatlan konfliktusokat, személyeskedő vitákat s addig ne keressen jogorvoslatot a párton kívül, amíg annak Alapszabálya szerinti lehetőségeit nem merítette ki.

10. A belső információkat ne ossza meg azokkal, akik nem tagjai a Népi Frontnak.

11. A párt tagja nem veszélyeztetheti a Népi Front céljának megvalósítását.

V. A tagság megszűnése

1. A Népi Front tagság megszűnik:

a.) a tag írásban bejelenti kilépési szándékát;

b.) tag halálával;

c.) a tag kizárásával;

d.) a szervezet megszűnésével;

e.) törléssel.

2. Kilépéssel szűnik meg a tagsága annak a párttagnak, aki kilépési szándékát írásban a sejt titkárának és/vagy az Országos Elnökségnek jelzi. A tagsági viszony a bejelentést követő napon szűnik meg.

3. Az Országos Elnökség az Etikai Biztos által felügyelt fegyelmi eljárás után határozattal kizárhatja azt a tagot, aki tevékenységével, vagy tagsági viszonyának visszaélésszerű gyakorlásával veszélyezteti a szervezet céljainak elérését, az Alapszabály rendelkezéseit, abban meghatározott kötelezettségeit. A kizárás kimondásához a jelenlévő tagok egyszerű többségének azonos irányú szavazata szükséges. Az Országos Elnökség döntése ellen, a kizárt tag felülbírálást kezdeményezhet az Etikai Biztostól. A kizárás tényéről az Országos Elnökség írásbeli értesítőt küld a kizárást elszenvedő személy részére a döntést követő 15 naptári napon belül. Különösen tagkizárást megalapozó fegyelmi vétségnek minősül, ha tevékenysége

- az Alapszabály rendelkezéseibe ütközik;

- a Népi Front céljainak megvalósítását veszélyezteti, azzal ellentétes magatartást tanúsít;

- személyeskedő vitákat generál (vita közben megsérti partnerének emberi méltóságát, sértő stílusban ad hangot véleményének), megjegyzést tesz vitapartnerének származására, vallására, bőrszínére, nemi identitására, etnikumára;

- belső információt harmadik, párton kívüli személynek ad ki, mások magánéletébe avatkozik, belépési nyilatkozatában valótlan adatokat ad meg, pejoratív, kompromittáló szándékkal a tagság és a szimpatizánsok körében valótlanságokat, és torzított információkat terjeszt;

- nyilvánosság előtt, interneten teszi közzé a Népi Front belügyeit és konfliktusait;

- a Népi Front jó hírnevét csorbító magatartást fejt ki, vagy kárt okoz a szervezetnek;

- Ha a párttag más pártba tagként belép, vagy a Népi Front politikájával szemben álló politikai szerveződéshez csatlakozik (a kettős párttagság tilalmát megszegi).

A kizárt tag 8 évig nem vehető fel újra a párt soraiba

4. Tagsági jogviszony törléssel való megszűnése: amennyiben a párt rendes tagja az Alapszabály IV.1. pontja szerinti tagdíjfizetési kötelezettségét 6 (hat) hónapnál hosszabb ideig elmulasztja, a sejt titkára írásbeli felszólításban figyelmezteti a tagot tagdíjfizetési kötelezettségére. Az írásbeli felszólításnak tartalmaznia kell a tartozás pontos mértékét, a befizetetlen hónapok pontos megnevezését, és a fizetési határidőt, amely a felszólítás kézhezvételétől - fax vagy e-mail útján való közlés elfogadott - számítva egy hónap. Amennyiben a tag a figyelmeztetés ellenére sem törleszti adósságát a megadott határidőn belül, a sejt titkára az első felszólításban közölt határidő letelte után köteles egy héten belül másodszor is írásban figyelmeztetni a tagot tagdíjfizetési kötelezettségére.

Amennyiben a tag második figyelmeztetése sem vezet eredményre, a párt Országos Elnöksége – a helyi sejt titkárának jelzése alapján – a tagsági jogviszony törléssel való megszűnéséről határozatot hoz, melyet a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglal, és az érintett személlyel postai küldemény útján közöl.

VI. Szervezeti felépítés és párttisztségek

1. A sejt

a.) Sejt létrehozásához legalább egy párttagsággal rendelkező természetes személy szükséges. Egy településen és Budapesten csak egy sejt működhet. Minden tag a lakóhelyén működő sejthez köteles tartozni. Az ettől való eltérést az Országos Elnökség engedélyezheti. Amennyiben a Népi Front területi alapon létrejövő közösségét legalább két párttagsággal rendelkező személy alkotja, az a sejt az Országos Elnökség jóváhagyásával önálló szervezeti egységgé alakulhat. Az Alapszabály a párt szervezeti egységét jogi személyiséggel nem ruházza fel. A legalább két párttag részvételével működő szervezeti egység a döntéseit taggyűlés keretében hozza.

b.) A sejt a titkáron keresztül folyamatos kapcsolatban áll az Országos Elnökséggel. Minden sejtet egy-egy országos elnökségi tag, vagy az Országos Elnökség által megbízott tag felügyel és koordinál, a sejt titkárával közösen.

c.) A sejt feladata, hogy

- képviselje helyi szinten a Népi Front politikáját. A sejt titkárának a helyi tagság többségének beleegyezésével helyi kérdésekben joga van nyilatkozatot kiadni;

- új tagokat toborozzon;

- részt vegyen a pártéletben, a döntések közös meghozatalában;

- az Országos Elnökség, és a kongresszus határozatainak végrehajtása;

- szervezze a mozgalmi életet, legalább háromhetente tartson taggyűlést.

A sejt titkárát a sejt tagjainak javaslatát figyelembe véve az Országos Elnökség nevezi ki a legközelebbi kongresszusig.

d.)  A sejt titkárának kötelessége:

- minden hónap megadott napján a Népi Front Országos Elnökségnek beszámolni az elmúlt hónap eseményeiről, az elvégzett munkáról;

-  a sejt tagjaitól beszedi és utalja a párttagsági díjat a Országos Elnökség felé;

- az Országos Elnökség által megbízott feladatok végrehajtása;

- a sejt tagsága többségi akaratának érvényesítése, a sejt taggyűlésén hozott határozatok végrehajtása;

- a taggyűlések levezetése.

e.) Új sejt alapítása esetén a tagfelvételi eljárás megindításáról, majd a rendes taggá nyilvánításról vagy az elutasításról az Országos Elnökség dönt. A sejt akkor alakul meg hivatalosan, amikor annak alapítóját/alapítóit a tagjelöltségi státuszból a tagfelvételi eljárás megindításáról való döntés meghozatalától számított fél év után az Országos Elnökség taggá nyilvánítja.

f.) Az Országos Elnökség abban az esetben utasíthatja el a sejt megalakítását, ha a sejt megalapítása az Alapszabályban leírtakkal ellentétes módon valósul meg és/vagy az Országos Elnökség tagjainak többsége az elutasítást támogatja.

g.)  Az sejt megszűnik, ha az Országos Elnökség azt 2/3-os szavazati többséggel hozott határozatával feloszlatja.

h.) A sejt taggyűlése akkor határozatképes, ha azon a tagok többsége (két fős taggyűlés esetén mindkét tag) jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Működésének rendjére a VI.1. pontban szabályozottakon túl az Országos Elnökség működéséről szóló alapszabálybeli rendelkezések (VI.2.d./ pont) értelemszerűen irányadók.

2. Az Országos Elnökség

a.) Az Országos Elnökség a Népi Front operatív, koordináló, politikai döntéshozó és vezető testülete. Az Országos Elnökség az elnökből és két alelnökből áll. Országos Elnökségi tagok csak a Népi Front rendes tagjai lehetnek.

b.) Az Országos Elnökség tagjait 4 évente a Kongresszus választja a szervezet bármely, az Alapszabály II.1. pontjában rögzített követelményeknek megfelelő tagjai közül, 4 éves időtartamra, titkos szavazással és egyszerű szótöbbséggel. Az Országos Elnökség megbízatása az elnök megbízatásának idejével egyenlő.

c.) Az Országos Elnökség hatásköre, kötelezettségei és feladata:

- a Kongresszusok között irányítja a pártot, dönt mindazon ügyekben, melyet jogszabályi rendelkezés vagy az Alapszabály nem utal a Kongresszus hatáskörébe;

- előkészíti és összehívja a Kongresszust, a rendezvény pontos idejének, helyének meghatározásával, javaslatot tesz azok napirendjére. Ezzel összefüggésben kizárólagos hatáskörébe tartozik e rendezvények megszervezése is.

- gondoskodik a Kongresszus álláspontjának nyilvánosságra hozataláról és képviseletéről, a Kongresszusok közötti időszakban kizárólagos joggal nyilatkozik a szervezet nevében;

- köteles beszámolni a Kongresszusnak az addig elvégzett munkájáról;

- dönt a Népi Front bevételeinek felhasználásáról, évente összegző beszámolót készít a párt munkájáról és gazdálkodásáról, kezeli a párt vagyonát;

- eljár a tagfelvétel ügyében az Alapszabály II.2. pontja szerinti jogkörrel;

- dönt a tagsági viszony kizárással történő megszűnéséről;

- határoz a tagsági jogviszony törlés útján való megszűnéséről;

- dönt a területi alapon létrejövő közösség (sejt) önálló szervezeti egységgé alakulásáról;

- amennyiben valamely sejt az Alapszabállyal ellentétesen működik, sérti a Népi Front érdekeit, vagy tevékenysége a pártegység megbontására irányul, az Országos Elnökség feloszlathatja azt;

- végrehajtja a Kongresszus határozatait;

- ápolja a párt nemzetközi kapcsolatait.

d.) Az Országos Elnökség működése: legalább kéthetenkénti gyakorisággal ülésezik, üléseit az országos elnök hívja össze. Az ülés összehívására írásban a napirend közlése mellett, az erről szóló meghívók ülés napját legalább két nappal megelőző kézbesítésével – fax vagy e-mail útján való közlés elfogadott – kerül sor. Az Országos Elnökség bármely tagja az ok és cél megjelölésével kezdeményezheti az ülés megtartását, ebben az esetben három munkanapon belül az országos elnök köteles összehívni az ülést. Az elnökség akkor határozatképes, ha mind a három elnökségi tag jelen van az ülésen. Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az ülést levezető elnöknek jogában áll a napirendre vett kérdést a szavazat többségi döntés megszületéséig ismételten tárgyalni, ellenkező esetben a határozati javaslat elvetettnek tekintendő. Ülései a párt rendes tagjai számára nyilvánosak, azon a párt rendes tagjai felszólalhatnak, azonban határozatot csak az Országos Elnökség tagjai hozhatnak. Üléseiről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a tárgyalt témákat, hozott döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, melyből megállapítható a döntés tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók, ellenzők aránya. Amennyiben az érintettek az ülésen nem voltak jelen, úgy határozatát a döntést követő 5 napon belül írásba foglaltan, postai úton köteles velük közölni. A határozat közléseként szabályszerűnek tekintendő a fax vagy e-mail útján történő kézbesítés is.

e.) Az Országos Elnökségi tagok kötelesek minden hónap adott napján írásban vagy szóban az Országos Elnök előtt beszámolni az általuk elvállalt feladatok végrehajtásáról.

3. Az országos elnök

a.) Az országos elnök felelős a Népi Front szervezeti irányításáért, a párt működési mechanizmusainak harmonikus összehangolásáért.

Az országos elnök jogosult önállóan képviselni a pártot bíróságok, hatóságok és harmadik személyek felé, mindenkor a párt érdekeinek megfelelően.

Kompetenciájába tartozik az Országos Elnökség összehívása, ülésének levezetése és napirendi pontjának meghatározása, határozati javaslatainak előkészítése, a párt tevékenységéről éves beszámoló készítése, annak a legfőbb döntést hozó szerv elé terjesztése. Az országos elnök felel a legfőbb szerv és az Országos Elnökség határozatainak végrehajtásáért.

b.) Az országos elnököt a Kongresszus egyszerű szótöbbséges, titkos szavazás útján hozott határozatával választja meg. Megbízatása 4 évre szól.

c.) Az országos elnök megbízatása megszűnik:

- a mandátuma lejártát követően, új személy megválasztásával;

- írásbeli lemondással

- halállal;

d.) Az országos elnök akadályoztatása esetén a párt Országos Elnökség a tagjai közül kijelölt személy jogosult az országos elnök teendőit részben vagy egészben ellátni és a Népi Frontot képviselni az országos elnök erről szóló megbízása alapján. A bankszámla feletti rendelkezés és utalványozás jogának gyakorlásához az országos elnök és az Országos Elnökség további egy tagjának együttes aláírása szükséges.

4. A Kongresszus

a.) A Népi Front legfelsőbb döntéshozó szerve a Kongresszus. A Kongresszuson minden rendes tag, alanyi jogon szavazati joggal részt vehet.

b.) A Kongresszust az Országos Elnökség hívja össze szükség esetén bármikor, de évente legalább egy alkalommal, tisztújító kongresszust pedig legalább 4 évente. Ülésére a párt székhelyén kívül más helyszínen is sor kerülhet. A Kongresszust akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, illetve a párt tagságának legalább 1/3-a az ok és cél megjelölésével írásban kéri az Országos Elnökségtől. A Kongresszus helyszínét és időpontját az Országos Elnökség határozza meg.

c.) A Kongresszus összehívására írásbeli meghívó útján kerül sor, melyet az ülés időpontjának, helyszínének, tárgysorozatba vett napirendjének közlése mellett, az ülést megelőzően legalább 8 nappal a tagoknak kézbesíteni kell. A meghívó kézbesítése fax vagy e-mail útján is szabályszerűnek tekintendő. A meghívóban tájékoztatni kell a tagokat a Kongresszus határozatképességének feltételeiről, valamint arról, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt ülés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A meghívónak tartalmaznia kell a határozatképtelenség esetén megismétlésre kerülő ülés kezdési időpontját és helyét.

d.) A Kongresszus akkor határozatképes, ha azon a nyilvántartott és szavazásra jogosult tagok legalább 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt ülést, változatlan napirend mellett, az eredeti ülést követő öt napon belüli időpontra kell összehívni. A megismételt Kongresszus a megjelent, szavazásra jogosult tagok számától függetlenül határozatképes.

e.) A Kongresszus levezető elnökét a Kongresszus választja meg. Megbízása az adott kongresszusi ülés berekesztéséig tart.

f.) A Kongresszus a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével és nyílt szavazással, személyi kérdésekben pedig titkosan hozza meg, de a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagság legalább 1/3-a a tárgyalt napirend témájára tekintet nélkül kezdeményezheti a titkos szavazással való döntést. A tisztségviselők megválasztásáról titkos szavazást kell tartani. Szavazásra jogosult tagnak minősül minden rendes párttagsági viszonnyal rendelkező tag. Minden szavazásra jogosult tagot egy szavazat illet meg.

A Kongresszuson megjelent tagok több mint 4/5-ének többségi támogatása szükséges:

-          az Alapszabály elfogadásához, módosításához és kiegészítéséhez;

-          más társadalmi szervezettel való egyesüléshez;

-          országos szövetséghez való csatlakozás, kiválás és a párt feloszlásának kimondásához;

g.) A Kongresszus üléséről jegyzőkönyvet, határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és időpontját, a jelenlevők megnevezését – jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti íven -, az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, a döntés tartalmát, a határozatot támogatók illetve ellenzők arányát, illetőleg a szavazástól tartózkodókat, vagy abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet két hitelesítőnek megválasztott tag, az ülés levezető elnöke, az országos elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

h.) A Kongresszus a hozott döntéseit ülésén azonnal kihirdeti. Amennyiben az érintettek az ülésen nem voltak jelen, úgy határozatát a döntést követő 15 napon belül írásban, postai küldeményként köteles velük közölni. A határozat közléseként szabályszerűnek tekintendő a fax vagy e-mail útján való kézbesítés is. Mindezeken túl a szervezet a saját web-oldalán is közzé teszi Kongresszusának döntéseit. A Kongresszus határozatairól folyamatos nyilvántartást kell vezetni. A Népi Front működésével keletkezett iratokat, valamint a Kongresszus által hozott határozatokat megtekinthetik a párt rendes tagjai.

i.) A Kongresszus kizárólagos hatáskörei:

- A Népi Front Alapszabályának elfogadása és módosítása, állásfoglalás a párt általános irányvonalát illetően;

- előzetes pártvita alapján a párt politikai programjának elfogadása;

- ügyrendjének megállapítása az Országos Elnökség javaslata alapján;

- a Népi Front éves költségvetésének és megelőző évi számviteli beszámolójának elfogadása;

- megvitatja az Országos Elnökség beszámolóját a két kongresszus közötti tevékenységéről, az Etikai Biztos beszámolóját a párt gazdálkodásáról és fegyelmi ügyeiről;

- az Országos Elnökség éves beszámolójának elfogadása;

- az Országos Elnökség feladatkörének meghatározása;

- más társadalmi szervezettel való egyesülés, szövetséghez való csatlakozás illetve kilépés kezdeményezése, a párt feloszlásának kimondása, vagyonáról való rendelkezés;
- a párt emblémájának megváltoztatása;
 - tagdíj mértékének, a befizetés rendjének megállapítása;

- az Országos Elnökség tagjai és az Etikai Biztos megválasztása,tagfelvétel tárgyában született elutasító döntéssel szemben benyújtott kifogás felülvizsgálata;
-döntés a saját munkatervről;
-döntés mindazon kérdésekben, melyeket az Alapszabály kifejezetten a hatáskörébe utal.

A Kongresszus hatáskörébe tartozik valamennyi, a szervezet céljának megvalósításához szükséges döntés, kivéve azokat a döntéseket, amelyeket ezen Alapszabály más testület, vagy vezető személy hatáskörébe utal. A Kongresszus döntéseit más szerv nem változtathatja meg.

j.)A Kongresszus ülései nyilvánosak, de a Kongresszus a szavazati joggal rendelkező résztvevőinek egyszerű többségi határozatával az ülésről teljesen vagy részben a sajtó és média nyilvánosságot, valamint a párttagsági viszonnyal nem rendelkező jelenlévőket kizárhatja.

k.) A Kongresszus a titkos szavazással történő tisztújítás esetén 3 tagú Szavazatszámláló Bizottságot választ, melynek megbízása a szavazás megtörténtével és az eredmény kihirdetésével megszűnik. A szavazati jog érvényességét a Szavazatszámláló Biztos ellenőrzi.

5. Az
Etikai Biztos

a, A Kongresszus a Népi Front alapszabályszerű működése, gazdálkodási rendjének folyamatos ellenőrzése céljából, négy év időtartamra, egyszerű többséggel, titkos szavazás útján hozott határozatában Etikai Biztost választ. Az Etikai Biztos feladata továbbá, hogy fellépjen a Népi Front egységét megbontó törekvésekkel szemben, meggátolja a szervezeten belüli személyeskedést és felesleges konfliktusokat.


b, Az Etikai Biztos hatásköre és feladatai:

- felügyeli és ellenőrzi az Alapszabály betartását. Megsértése esetén vizsgálatot kezdeményez, véleményét a Kongresszus elé terjeszti;

- feladata a Kongresszus határozatai végrehajtásának figyelemmel kísérése és az Országos Elnökség munkájának felügyelete;

- folyamatosan ellenőrzi a párt működését és a gazdálkodás pénzügyi rendjét, szabálytalanság esetén a jelen pont első bekezdésében foglaltak szerint jár el;

- jelentést kérhet a párt vezető tisztségviselőitől;

- véleményezi az Országos Elnökség éves beszámolóját;

- írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Kongresszus részére;

- javaslatot tehet az Országos Elnökség felé az okszerű gazdálkodás érdekében;

- az elmúlt év gazdálkodási eredményének elfogadásáról folytatott napirend keretében tevékenységéről és tapasztalatairól beszámol a Kongresszusnak;

- ellenőrzi a párt vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteit,

- tevékenységével kapcsolatban a párt tagjaitól felvilágosítást kérhet, iratokba betekinthet, szakértői véleményt kérhet;

- tevékenységéről, tapasztalatairól csak a Kongresszusnak tartozik beszámolni. Munkájához - szükség szerint - külső szakértőt is igénybe vehet.

c.) Az Etikai Biztos köteles az Országos Elnökséget tájékoztatni és rendkívüli összehívását kezdeményezni, ha

- a párt működése során tudomást szerez arról, hogy olyan jogszabálysértés vagy a párt érdekeit sértő esemény (mulasztás) történt, amely az Országos Elnökség, illetve a Kongresszus döntését teszi szükségessé;

- vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.

d.) Az Országos Elnökséget az Etikai Biztos indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni.

e.) Az Etikai Biztos pozíciója minden más pártfunkcióval összeegyeztetetlen.

f.) Az Etikai Biztos elnöke az Országos Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehet, de szavazati joga nincs.

g.) Etikai ügyekben való panasztételre a párt tagjai az Etikai Biztoshoz fordulhatnak írásbeli beadványukkal. A Biztoshoz intézett beadványnak a panasztétel kapcsán tartalmaznia kell a probléma rövid vázolását és annak indokolását.

h.) Az Etikai Biztos a felmerült etikai ügyeket, a panasztételtől számított 8 napon belül összehívott tárgyaláson köteles kivizsgálni, ahol a vitás felek egyenlő időarányban kifejthetik álláspontjukat.

A Biztos ezután dönt, amelyről írásos határozatot hoz. Az írásos határozatában a feltárt fegyelmi vétséggel arányos pártfegyelmi intézkedést alkalmazhat, mely lehet szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés. Amennyiben az ügy súlyánál fogva a pártfegyelmi intézkedés nem elégséges, úgy javaslatot tesz az Országos Elnökségnek a tagkizárási eljárás megindítására. Az Etikai Biztos az etikai ügy valamennyi érintettjének köteles írásban megküldeni határozatát.

i.) Az Etikai Biztos a munkájáról a Kongresszusnak és az elnöknek beszámolási kötelezettséggel tartozik.

VII. A gazdálkodás szabályai

1. A párt vagyona – összhangban a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény szabályaival - a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és magánszemélyek vagyoni hozzájárulásaiból képződik.

2. A Népi Front önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját bevételeivel és vagyonával felel. A párt tagjai - a tagdíj megfizetésén túl – a párt tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

3. A tagdíjak sejt titkárától való beszedéséért és a tagdíjfizetés adminisztrálásáért az Országos Elnökség felelős

4. A Népi Front összes bevételének felhasználásáról az Országos Elnökség dönt.

5. A párt részére – a Párttörvény 4.§ (1) bekezdéseiben foglalt kivételektől eltekintve – költségvetési szerv, továbbá állami vállalat, állami részvétellel működő gazdasági társaság, közvetlen költségvetési támogatásban vagy költségvetés szervi támogatásban részesülő alapítvány vagyoni hozzájárulást nem adhat, a párt költségvetési szervtől, továbbá állami vállalattól, állami részvétellel működő gazdasági társaságtól, közvetlen költségvetési támogatásban vagy költségvetési szervi támogatásban részesülő alapítványtól vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el.

6. A párt vagyoni hozzájárulást más államtól nem fogadhat el. A párt névtelen adományt nem fogadhat el. Az ilyen adományt be kell fizetni a Párttörvény 8.§ (1) bekezdésében említett alapítvány céljaira.

7. Amennyiben a párt a Párttörvény 4. § (2)-(3) bekezdésben foglalt szabályt megsértve vagyoni hozzájárulást fogad el, köteles annak értékét – az Állami Számvevőszék felhívására – tizenöt napon belül a központi költségvetésnek befizetni. Késedelem esetén a tartozást adók módjára kell behajtani. A párt költségvetési támogatását ezen kívül az elfogadott vagyoni hozzájárulás értékét kitevő összeggel csökkenteni kell.

8. A párt a költségeinek fedezése és vagyonának gyarapítása érdekében a Párttörvény 6.§-ban nevesített gazdálkodó tevékenységeket folytathatja.

9. Amennyiben a párt megszűnésére más párttal való egyesüléssel, illetőleg két vagy több pártra való szétválással kerül sor (VIII.1. a.) vagy b.) pontja) vagyona a jogutód párt tulajdonába kerül. Szétválás esetén a vagyon megosztásának arányát és módját a párt határozza meg.

10. A párt köteles minden év április 30.-áig az előző évi gazdálkodásáról szóló beszámolót (zárszámadást) a Magyar Közlönyben, valamint saját honlapján is közzétenni.

11. A párt tagja a párt szervei által hozott határozat ellen csak egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a Polgári törvénykönyv egyesületekre vonatkozó rendelkezései, vagy a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény megsértése esetén indíthat pert.

12. A párt gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami Számvevőszék jogosult.

VIII. A párt megszűnése

1. A párt megszűnhet:

a) más párttal való egyesüléssel,

b) két vagy több pártra való szétválással,

c) feloszlással,

d) a bíróság által való feloszlatással vagy

e) megszűnésének megállapításával.

2. A bíróság az ügyészség indítványára megállapítja a párt megszűnését, ha az tevékenységével felhagy és vagyonáról nem rendelkezik.

3. A bíróság az ügyészség indítványára - a párt egyesületként való további működésének érintetlenül hagyásával - megállapítja a párt működésének megszűnését, ha a párt egymást követő két általános országgyűlési képviselői választáson nem állít jelöltet.

IX. Záró rendelkezések

a.) A Népi Front nyilvántartott tagsággal rendelkező párt, a nyilvántartásba vételét végző Egri Törvényszék előtt kinyilvánítja, hogy a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, és jelen Alapszabályt a bíróságnak benyújtja.

b.) Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény egyesületekre vonatkozó rendelkezéseit, és a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvényt kell alkalmazni.

Ezen Alapszabályt a Népi Front Párt Egerben, 2014. február 15. napján tartott közgyűlésén 1/2014.(II.15) sz. határozatával elfogadta.

Eger, 2014. február 15.

Ha tetszett a cikk, kérlek oszd meg az ismerőseiddel!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

csatlakozznf1

Facebook Twitter RSS Feed 

Lájkoljon minket a facebookon!

Megmozdulások

frontoldallogo
szolidaritasialap


 

redmail